Dēmos · Classical Athenian Democracy · a Stoa Publication

[ link colors: Demos | External Source | Citation to Evidence| Word Tools ]

Demos Home

Summary.

agoranomos.

aidesis.

anakrisis.

antidosis.

apagoge.

apographe.

apophasis.

apragmon.

Areiopagos.

arkhon.

astunomos.

atimia.

basileus.

boule.

(ho) boulomenos.

diadikasia.

diaitetes.

diamarturia.

dike.

diomosia.

dokimasia.

eisangelia.

ekdosis.

ekklesia.

(the) Eleven.

emporike.

endeixis.

engue.

ephesis.

epieikeia.

epikleros.

euthune.

exegetes.

graphe.

klepsudra.

kurios.

logographos.

nomos.

nomothesia.

nothos.

oikos.

paragraphe.

(graphe) paranomon.

phasis.

→ polupragmon.

probole.

(dike) pseudomarturion.

sukophantes.

sunegoros.

Index of Citations

General Index

Demos Home

A Glossary of Athenian Legal Terms 

S.C. Todd, selections by Michael de Brauw, edition of March 16, 2003

page 46 of 50

· polupragmon ·

polupragmon, pl. polupragmones (adj.); polupragmosune (abstract noun) · Lit. “one who conducts much business,” i.e. “too much.” Usually pejorative in the eyes of the speaker. The fifth-century Athenian empire was according to its opponents the product of cooperative Athenian polupragmosune; on an individual level, the term has overtones of “officious” and “busybody.”

Greek: πολυπράγμων, πολυπράγμονες.

[ back to top ]

page 46 of 50