Dēmos · Classical Athenian Democracy · a Stoa Publication

[ link colors: Demos | External Source | Citation to Evidence| Word Tools ]

Demos Home

Summary.

agoranomos.

aidesis.

anakrisis.

antidosis.

apagoge.

apographe.

apophasis.

apragmon.

Areiopagos.

arkhon.

astunomos.

atimia.

basileus.

boule.

(ho) boulomenos.

diadikasia.

diaitetes.

diamarturia.

dike.

diomosia.

dokimasia.

eisangelia.

ekdosis.

ekklesia.

(the) Eleven.

emporike.

endeixis.

engue.

ephesis.

epieikeia.

epikleros.

euthune.

exegetes.

graphe.

klepsudra.

kurios.

logographos.

nomos.

nomothesia.

nothos.

oikos.

paragraphe.

(graphe) paranomon.

phasis.

polupragmon.

probole.

(dike) pseudomarturion.

sukophantes.

sunegoros.

Index of Citations

General Index

Demos Home

A Glossary of Athenian Legal Terms 

S.C. Todd, selections by Michael de Brauw, edition of March 16, 2003

Index locorum (sorted by citation)

Primary Sources
 
( * = link to author’s description; ** = link to work’s description)
 
No primary sources are cited in this document.

Secondary Sources
 
LSJ.
·    aidesis
S.C. Todd, “Glossary,” in P.A. Cartledge et al., Nomos: Essays Athenian law, politics and society (Cambridge, 1990).
·    Summary
The Shape of Athenian Law (Oxford, 1993).
·    Summary

Index locorum (sorted by section)

Summary

Secondary Sources: S.C. Todd, “Glossary,” in P.A. Cartledge et al., Nomos: Essays Athenian law, politics and society (Cambridge, 1990); The Shape of Athenian Law (Oxford, 1993).   (top)

agoranomos

There are no citations in this section.   (top)

aidesis

Secondary Sources: LSJ.   (top)

anakrisis

There are no citations in this section.   (top)

antidosis

There are no citations in this section.   (top)

apagoge

There are no citations in this section.   (top)

apographe

There are no citations in this section.   (top)

apophasis

There are no citations in this section.   (top)

apragmon

There are no citations in this section.   (top)

Areiopagos

There are no citations in this section.   (top)

arkhon

There are no citations in this section.   (top)

astunomos

There are no citations in this section.   (top)

atimia

There are no citations in this section.   (top)

basileus

There are no citations in this section.   (top)

boule

There are no citations in this section.   (top)

(ho) boulomenos

There are no citations in this section.   (top)

diadikasia

There are no citations in this section.   (top)

diaitetes

There are no citations in this section.   (top)

diamarturia

There are no citations in this section.   (top)

dike

There are no citations in this section.   (top)

diomosia

There are no citations in this section.   (top)

dokimasia

There are no citations in this section.   (top)

eisangelia

There are no citations in this section.   (top)

ekdosis

There are no citations in this section.   (top)

ekklesia

There are no citations in this section.   (top)

(the) Eleven

There are no citations in this section.   (top)

emporike

There are no citations in this section.   (top)

endeixis

There are no citations in this section.   (top)

engue

There are no citations in this section.   (top)

ephesis

There are no citations in this section.   (top)

epieikeia

There are no citations in this section.   (top)

epikleros

There are no citations in this section.   (top)

euthune

There are no citations in this section.   (top)

exegetes

There are no citations in this section.   (top)

graphe

There are no citations in this section.   (top)

klepsudra

There are no citations in this section.   (top)

kurios

There are no citations in this section.   (top)

logographos

There are no citations in this section.   (top)

nomos

There are no citations in this section.   (top)

nomothesia

There are no citations in this section.   (top)

nothos

There are no citations in this section.   (top)

oikos

There are no citations in this section.   (top)

paragraphe

There are no citations in this section.   (top)

(graphe) paranomon

There are no citations in this section.   (top)

phasis

There are no citations in this section.   (top)

polupragmon

There are no citations in this section.   (top)

probole

There are no citations in this section.   (top)

(dike) pseudomarturion

There are no citations in this section.   (top)

sukophantes

There are no citations in this section.   (top)

sunegoros

There are no citations in this section.   (top)