You may want to reset your display options:

*baba/kinos (beta,3)
*baba/kths (beta,4)
*babai/ (beta,5)
*babai\ *mu/cos (beta,6)
*babri/as h)\ *ba/brios (beta,7)
*babou=s (beta,8)
*babu/las (beta,9)
*babu/las (beta,10)
*babulwni/a ka/minos (beta,11)
*bageu/ei (beta,13)
*ba/gion (beta,14)
*bagw/as (beta,15)
*ba/dhn (beta,16)
*baddi/n (beta,17)
*ba/dize (beta,18)
*badiste/a (beta,19)
*badistikou= (beta,20)
*ba/dos (beta,23)
*baqei=a ko/mh (beta,26)
*baqei=an au)/laka (beta,27)
*ba/qos (beta,28)
*ba/qra (beta,30)
*baqugnw/mwn (beta,31)
*baqu/glwssoi (beta,32)
*baqudi/nhs (beta,33)
*baqukamph= (beta,34)
*baqulh/i+on (beta,35)
*baqupe/plwn (beta,36)
*baqu/ploutos (beta,37)
*baqurrei/ths (beta,38)
*baqu/s (beta,39)
*baqu/strwtos koi/th (beta,40)
*baqu/sxoinon (beta,41)
*baqu/tata (beta,42)
*baka/nths (beta,43)
*baka/ntibos (beta,44)
*bakkai=oi (beta,45)
*ba/khlos (beta,46)
*ba/kis (beta,47)
*bakthreu/ein (beta,48)
*bakthri/a kai\ su/mbolon (beta,49)
*ba/ktron (beta,50)
*ba/kxai (beta,51)
*bakxe/bakxon a)=|sai (beta,52)
*bakxei/a poimantikh/ (beta,55)
*ba/kxos (beta,57)
*bakxi/dhs (beta,58)
*bakxuli/dhs (beta,59)
*ba/kxuris (beta,60)
*balana/gra (beta,61)
*balaneiomfa/lous (beta,64)
*balani/s (beta,65)
*ba/lanos (beta,66)
*bala/ntion (beta,67)
*balantioto/mos (beta,68)
*balbi/s: *balbi=dos (beta,69)
*ba/le, ba/le, to\ tri/ton ei)/h (beta,70)
*ba/ll' e)s ko/rakas (beta,71)
*balentiniano/s (beta,72)
*baleriano/s (beta,73)
*ba/ll' e)s *makari/an (beta,74)
*ba/ll' e)s *makari/an (beta,75)
*ba/lletai (beta,76)
*balei=n (beta,77)
*ba/llein mh/lois (beta,78)
*ba/llw (beta,78)
*ba/ll' ei)s e)/xonta th\n e)pisth/mhn (beta,79)
*ba/ll' ei)s u(/dwr (beta,80)
*bakthri/a kai\ sxh=ma kai\ tribw/nion, h)\ triw/bolon (beta,81)
*bali/an (beta,82)
*baliari/dwn (beta,83)
*bali/os (beta,84)
*balmo/s (beta,85)
*ba/llwn (beta,86)
*balw\n feu/cesq' oi)/ei; (beta,87)
*balta/sar (beta,88)
*ba/mma *kuzikhno/n (beta,89)
*ba/mbac, h)\ pa/mbac (beta,90)
*bambai/nei (beta,91)
*ba/nausos (beta,92)
*ba/nausos (beta,93)
*ba/ndon (beta,94)
*ba/cin (beta,95)
*bapta/ (beta,96)
*bapti/zw (beta,97)
*ba/ptousi (beta,98)
*ba/raqron (beta,99)
*ba/raqron (beta,100)
*ba/raqron (beta,101)
*barakhni/s (beta,102)
*barba/rous (beta,105)
*bardi/sagnos (beta,106)
*ba/rbitos (beta,107)
*ba/rdistoi (beta,108)
*ba/rbios (beta,109)
*ba/rbiton (beta,110)
*bargadw/q (beta,111)
*bare/ws (beta,112)
*barei=a xei/r (beta,113)
*ba/reis (beta,114)
*ba/reis e)lefa/ntinai (beta,115)
*barqolomai=os (beta,116)
*barkai/ois (beta,117)
*ba/rnh (beta,118)
*ba/ros (beta,121)
*ba/ros (beta,122)
*ba/rrwn (beta,123)
*barw= (beta,124)
*barw=n (beta,125)
*barsu/mhs *pe/tros (beta,126)
*baru/bromos (beta,127)
*barudai/mwn (beta,128)
*baruhxe/os (beta,129)
*baru/mhnis (beta,130)
*baruno/menos (beta,131)
*baru/nw (beta,132)
*baruph/mwn (beta,133)
*barupreph/s (beta,134)
*barusumforw/tatos (beta,135)
*basa/n (beta,136)
*basani/zein (beta,137)
*basani=tis (beta,138)
*ba/sanos (beta,139)
*bassarika/ (beta,140)
*bassari/s (beta,141)
*ba/ssaros (beta,142)
*basileu/w (beta,143)
*basileu\s me/gas (beta,144)
*basile/ws e)gke/falos (beta,145)
*basilei/a (beta,146)
*basilei/a (beta,147)
*basilei/a (beta,148)
*basilei/dhs (beta,149)
*basi/leios (beta,150)
*basi/leios (beta,151)
*basi/leios (beta,152)
*basi/leios (beta,153)
*basi/leioi (beta,154)
*basileiw=nta ktei/nei (beta,155)
*basilikh\ diadromh/ (beta,158)
*basiliko/s (beta,159)
*basili/nda (beta,160)
*basili/nda (beta,161)
*basili/s (beta,162)
*basili/skos (beta,163)
*basili/skos (beta,164)
*ba/simos (beta,165)
*ba/sis (beta,166)
*baskani/a (beta,167)
*baskai/nei (beta,168)
*baskai/nw soi (beta,169)
*basmoi/ (beta,170)
*ba/ssos *kori/nqios (beta,171)
*basta/zw (beta,172)
*basta/sas (beta,173)
*bastaxqei/h (beta,174)
*ba/ta *ka/ras (beta,175)
*bata/ (beta,176)
*ba/talos (beta,177)
*ba/talos (beta,178)
*batanai/a (beta,179)
*battarismoi/ (beta,180)
*bath/r (beta,181)
*bati/s (beta,182)
*battologi/a (beta,183)
*bato/s (beta,184)
*ba/ttos (beta,185)
*ba/ttou si/lfion (beta,186)
*ba/ttou si/lfion (beta,187)
*ba/twn (beta,188)
*batra/xeion (beta,189)
*batra/xw| u(/dwr (beta,191)
*bau/+zwn (beta,192)
*baukala=n (beta,193)
*bau=nos (beta,194)
*bauw\ (beta,195)
*ba/yas th\n kw/phn (beta,196)
*bde/lla (beta,197)
*bde/lletai (beta,198)
*bde/lugma (beta,199)
*bde/lugma e)rhmw/sews (beta,200)
*bde/lugma e)rhmw/sews (beta,201)
*bde/lugma e)rhmw/sews (beta,202)
*bdelugmi/a (beta,203)
*bdeluro/s (beta,204)
*bdelu/ssw (beta,205)
*bdelu/ttesqai (beta,206)
*bde/nnusqai (beta,207)
*bdu/llete (beta,208)
*bdu/llei (beta,209)
*baiai/ (beta,210)
*baiqh/l (beta,211)
*bai/th (beta,212)
*baitikh/ (beta,213)
*bebalanwme/non (beta,214)
*bebaiw= (beta,215)
*bebaiw/sews (beta,216)
*be/bhken (beta,217)
*be/bhlos to/pos (beta,218)
*bebhko/s (beta,219)
*be/bios *kri/spos (beta,220)
*be/briqe (beta,221)
*bebriqui=a (beta,222)
*be/bruxen (beta,223)
*bebusme/na (beta,224)
*be/busto (beta,225)
*beelfegw/r (beta,226)
*beze/k (beta,227)
*bekese/lhne (beta,228)
*bekese/lhne (beta,229)
*be/lemna (beta,230)
*bellerofo/nths (beta,231)
*belesti/xh (beta,232)
*belisa/rios (beta,233)
*be/los (beta,234)
*belonopw/lhs (beta,235)
*be/mbhc (beta,236)
*benebento\n (beta,238)
*benetiano/s (beta,239)
*beniami/n (beta,240)
*be/redon (beta,241)
*be/reqron (beta,242)
*bereku/nth| (beta,243)
*bere/sxeqoi (beta,244)
*bestia/rion (beta,247)
*bei/dios (beta,248)
*beie/lopes (beta,249)
*bh/ (beta,250)
*bh= (beta,251)
*bhqani/a (beta,252)
*bhlo/s (beta,256)
*bh=ma (beta,257)
*bh=ma (beta,258)
*bhma/rxios (beta,259)
*bh/nh (beta,260)
*bh\c a)nti\ pordh=s (beta,261)
*bhri/a (beta,262)
*bhri/nh (beta,263)
*bh=ros (beta,264)
*bhrou/nion (beta,265)
*bhsa=s e(/sthken oi(=on a)xanh/s (beta,266)
*bhsshi/+s (beta,267)
*bi/a (beta,268)
*bia/zw (beta,269)
*bi/antos *prihne/ws di/kh (beta,270)
*biarke/os (beta,271)
*biba/zei (beta,272)
*bibliafo/ros (beta,273)
*bi/blinos oi)=nos (beta,274)
*bibli/on (beta,275)
*bi/bloi qeou= (beta,276)
*bidi/nh (beta,277)
*biaio/teron (beta,278)
*bi/aioi (beta,279)
*biai/wn (beta,280)
*bizaki/wn (beta,281)
*bizu/h (beta,282)
*biqi/as (beta,283)
*bika/rios (beta,284)
*bi/kos (beta,285)
*bi/ktora (beta,286)
*binei=n (beta,287)
*binei=n (beta,288)
*bi=nos (beta,289)
*biodw/ra (beta,290)
*bi/ola (beta,291)
*bi/os (beta,292)
*bi/os (beta,293)
*bi/os (beta,294)
*bi/os a)kanqw/dhs (beta,295)
*bi/os a)lhlesme/nos (beta,295)
*biosterh= (beta,296)
*bioth\ (beta,297)
*bioteu/w, *biotei/a (beta,298)
*biw=nai (beta,300)
*biw/nhs (beta,301)
*biw=ntai (beta,302)
*biw/simos (beta,303)
*biw/simos (beta,304)
*biw/tw (beta,305)
*bi/rron (beta,306)
*bista/kia (beta,307)
*bistoni/a (beta,308)
*bite/llios (beta,309)
*bi/tinna (beta,310)
*bitti/on (beta,311)
*bioi=o (beta,312)
*bla/bh (beta,313)
*bla/c (beta,314)
*bla/ka (beta,315)
*blakeu/etai (beta,316)
*blakei/a (beta,317)
*blakei/a (beta,318)
*blakikw=s (beta,319)
*bla/nwn (beta,320)
*bla/ptw (beta,321)
*bla/sth (beta,322)
*bla/sfhmos (beta,323)
*blau/th (beta,324)
*blauti/ois (beta,325)
*blai=sos (beta,326)
*blaiso/s (beta,327)
*blepedai/mwn (beta,328)
*ble/pein ga\r a)/ntikrus do/ceis m' *)/arh (beta,329)
*ble/pontes (beta,330)
*ble/pos (beta,331)
*ble/poi (beta,332)
*blei=o (beta,333)
*blh/das (beta,334)
*blh/turi (beta,335)
*blhxh\ (beta,336)
*blhxw/dhs (beta,337)
*blh/xwn (beta,338)
*blhxwni/a (beta,339)
*blhxro/n (beta,340)
*blima/zein (beta,341)
*blita/das (beta,342)
*bli/ttein (beta,343)
*blittoma/mmas (beta,344)
*bli/tos (beta,345)
*bli/turi (beta,346)
*blosuro/s (beta,347)
*blwqrh/ (beta,348)
*blu/zei (beta,349)
*boanerge/s (beta,350)
*boa/somai th\n u(pe/rtaton boa/n (beta,352)
*bo/eia (beta,353)
*boei/as (beta,354)
*boadro/mos (beta,355)
*bohdromei=n (beta,356)
*bohdromi/a (beta,357)
*boh/qoon (beta,358)
*bohqw= (beta,359)
*bo/qunos (beta,360)
*bolbo/s (beta,361)
*bolew=nas (beta,362)
*boh/n (beta,363)
*bo/qunos (beta,364)
*boli/s (beta,365)
*bo/litos (beta,366)
*boli/tou di/khn (beta,367)
*bo/los (beta,368)
*bo/los (beta,369)
*bomba/zein (beta,370)
*bomba/lbioi (beta,371)
*bombei= (beta,372)
*bo/mbhsen (beta,373)
*bombou=sin (beta,374)
*bombulio/s (beta,375)
*bombulio/s (beta,376)
*bombu/lon (beta,377)
*bo/mbuc (beta,378)
*bonifa/tios (beta,379)
*booqu/ths (beta,380)
*boo\s ke/ras (beta,381)
*boosfo/rion (beta,382)
*bow=men (beta,383)
*bow/nhs (beta,384)
*bow=pis (beta,385)
*bow/ths (beta,386)
*bow/ths (beta,387)
*bowti/ais (beta,388)
*bopo/rous (beta,389)
*bora=s (beta,390)
*borbo/ropin (beta,391)
*borborota/raci (beta,392)
*borborugmo/s (beta,393)
*borborugmo/s (beta,394)
*borrai= (beta,395)
*bori/anqos (beta,396)
*boro/n (beta,397)
*bo/sin (beta,398)
*boskh/somen (beta,399)
*boso/r (beta,400)
*bo/sporos (beta,401)
*bo/sporoi (beta,402)
*bo/struxos (beta,403)
*bota/ (beta,404)
*bothrika\ ku/pella (beta,405)
*both\r (beta,406)
*botrudo/n (beta,408)
*bo/trun (beta,409)
*botruo/dwros (beta,410)
*botruostagh= e)/rnh (beta,411)
*bou/boton *)orbhloi=o para\ sfuro/n (beta,412)
*boubwniw= (beta,413)
*bouga/i+os (beta,414)
*boudo/rw| no/mw| (beta,415)
*bouzu/ghs (beta,416)
*bou=qos perifoita=| (beta,417)
*bouqutei= (beta,418)
*(/oti *boukella/rioi (beta,419)
*boukolh/sas (beta,420)
*bouka/ras (beta,421)
*bouko/ruzan (beta,422)
*bou/lgaroi (beta,423)
*boulai/a (beta,424)
*bou/leuma (beta,425)
*bouleu/omai/ (beta,426)
*bouleu/onti (beta,427)
*bouleu/sas (beta,428)
*bouleu/sews (beta,429)
*bouleutiko/s (beta,430)
*boulei/a (beta,431)
*bou/lei diama/xesqai *ghruo/ni tetrapti/lw| (beta,432)
*boulh/ (beta,433)
*boulh\ a(gi/wn (beta,434)
*boulh/s (beta,435)
*bou/lhsis (beta,437)
*boulhfo/ros (beta,438)
*boulimia=| (beta,439)
*boulimia=n (beta,440)
*bou/limos (beta,441)
*bou=lis (beta,442)
*boulome/nw| (beta,443)
*bouluto/s (beta,444)
*boumolgo/s (beta,445)
*bou=n e)n gna/qois fe/rei (beta,446)
*bounith=|si (beta,447)
*bou/nomoi e)pistrofai/ (beta,448)
*bouno/mon (beta,449)
*bouno/s (beta,450)
*bouolou=skoi (beta,451)
*bou/palos (beta,452)
*bou/pais (beta,453)
*bou/peina (beta,454)
*bouplh/c (beta,455)
*bourgaw/n (beta,456)
*bou=s e(/bdomos (beta,457)
*bou=s e(/bdomos (beta,458)
*bou=s e)n au)li/w| ka/qh| (beta,459)
*bou=s e)pi\ glw/tths (beta,460)
*bou=s e)pi\ swrw=| (beta,461)
*bou=s *ku/prios (beta,462)
*bou=s o( *molottw=n (beta,463)
*bou=s u(po\ zugo/n (beta,464)
*bou/staqmon (beta,465)
*bouta/dhs (beta,466)
*bou/ths (beta,467)
*boutali/wn (beta,468)
*bou/tas (beta,469)
*bou/tomon (beta,470)
*bouto/rois (beta,471)
*boutu/pos (beta,472)
*boufa/gos (beta,473)
*boufo/nia (beta,474)
*boufo/nia (beta,475)
*boufo/rtwn (beta,476)
*bouxandh/s (beta,477)
*bou/xeta (beta,478)
*bouxi/lou (beta,479)
*bw=lis (beta,480)
*bw=los (beta,481)
*bw=los (beta,482)
*bw=los a)/roura (beta,483)
*bwmoloxeu/esqai (beta,486)
*bwmoloxeu/masi (beta,487)
*bwmoloxeu/saito (beta,488)
*bwmolo/xos (beta,489)
*bwmolo/xos (beta,490)
*bwmo/n (beta,491)
*bwmo/s (beta,492)
*bwmoi/ (beta,493)
*bw=n (beta,494)
*bw=nos (beta,495)
*bw/nusoi (beta,496)
*bw=roi (beta,499)
*bw=s (beta,500)
*bwso/meqa (beta,501)
*bw=son (beta,502)
*bwstrei=n (beta,503)
*bw/tion (beta,504)
*bwtei=n (beta,505)
*bwtia/neira (beta,506)
*bw/tores (beta,507)
*bw/xanos (beta,508)
*brabeu/ei (beta,509)
*brabeuth/s (beta,510)
*brabei=s (beta,511)
*brabei=on (beta,512)
*bra/bhla (beta,513)
*bragxi/dai (beta,514)
*bra/gxh (beta,515)
*bradu/s (beta,516)
*bra/kana (beta,517)
*bra/ssei (beta,518)
*brasi/das (beta,519)
*brasmo\s gh=s (beta,520)
*braurw/n (beta,521)
*braxi/wn (beta,523)
*braxma/n (beta,524)
*braxutelh= (beta,526)
*braxufeggi/ths (beta,527)
*bre/bion (beta,528)
*bre/gma (beta,529)
*brekeke\c koa\c koa/c (beta,530)
*bre/mei (beta,531)
*brenqu/esqai (beta,532)
*brenth/sion (beta,533)
*bre/tas (beta,534)
*bre/xein (beta,535)
*brh=nnon (beta,536)
*briqome/nh (beta,539)
*bri=qos (beta,540)
*bri=qon (beta,541)
*bri/qwn (beta,542)
*brima/zwn (beta,543)
*brimh/saio (beta,544)
*brimou/menos (beta,545)
*brimwme/nais (beta,545)
*bro/gxos (beta,546)
*bro/mios (beta,547)
*bro/mos (beta,548)
*bronth/ (beta,549)
*brontai\ kaq' u(/pnous a)gge/lwn ei)si\n lo/goi. *bronta/s (beta,550)
*broto/enta (beta,551)
*brotoeide/sin (beta,552)
*brotoloigo/s (beta,553)
*brotoloigo/s (beta,554)
*broto/s (beta,555)
*brouma/lia (beta,556)
*broxh/ (beta,557)
*bro/xos (beta,558)
*bro/xois (beta,559)
*brou/tides (beta,560)
*brou=tos (beta,561)
*brou=xos (beta,562)
*brwma=sqai (beta,563)
*brw/mhs (beta,564)
*brwto/n (beta,565)
*broi=sis (beta,566)
*brua/zei (beta,567)
*brugmo/s (beta,568)
*bru/ei (beta,569)
*bru/ei (beta,570)
*bru/konta (beta,571)
*bru/kousa (beta,572)
*bru/kousa (beta,573)
*bru/llwn (beta,574)
*bruw/dhs (beta,575)
*bru/sis (beta,576)
*bru/tia (beta,577)
*bruti/dai (beta,578)
*bru/xios (beta,579)
*bru/xwn (beta,580)
*boi/dion (beta,581)
*boiwti/a (beta,582)
*boiwti/a u(=s (beta,583)
*boi=pis (beta,584)
*bu/as (beta,585)
*bu/blis (beta,586)
*bu/blon (beta,587)
*bu/blou de\ karpo\s ou) kratei= sta/xun me/gan (beta,587)
*buza/ntion (beta,588)
*bu/zhn (beta,589)
*buqi/zw (beta,590)
*buka/nh (beta,591)
*bu/ousi (beta,592)
*bursai/etos (beta,593)
*bursode/yhs (beta,594)
*busau/xhn (beta,595)
*bu/ssinon (beta,596)
*bussodomou=ntes (beta,597)
*busso/n (beta,598)
*gabaw/ (gamma,1)
*gabi/nios (gamma,2)
*gabrih/l (gamma,3)
*ga/gghs (gamma,4)
*ga/ggra (gamma,5)
*ga/ggraina (gamma,6)
*ga/deira (gamma,7)
*ga/za (gamma,8)
*gai+ano/s (gamma,9)
*ga/i+os (gamma,10)
*ga/i+os *kai=sar (gamma,11)
*ga/i+os (gamma,12)
*ga/i+os *lautw/rios (gamma,13)
*galaadi/tis (gamma,14)
*galaqhno/s (gamma,15)
*galakti/wn (gamma,16)
*galaktopo/ths (gamma,17)
*galaci/as (gamma,18)
*ga/la o)rni/qwn (gamma,19)
*ga/la (gamma,20)
*gala/tai (gamma,21)
*gala/teia (gamma,22)
*gallai/w| (gamma,23)
*gale/a (gamma,24)
*galea/gra (gamma,25)
*galew/dhs (gamma,26)
*galew/ths (gamma,27)
*galero/n (gamma,28)
*galh= (gamma,29)
*galhnw= (gamma,30)
*galhnia=n (gamma,31)
*galhno/s (gamma,32)
*galh/sion (gamma,33)
*galh=| xitw/n (gamma,34)
*galh=| to\n krokwto/n (gamma,35)
*galilai/a (gamma,36)
*galilai=oi (gamma,37)
*galiyo/s (gamma,38)
*gallograiki/a (gamma,39)
*ga/llos (gamma,40)
*ga/llos (gamma,41)
*ga/lloi (gamma,41)
*ga/llous (gamma,42)
*galo/w| (gamma,43)
*gambro\s *)erexqh=os (gamma,46)
*game/ths (gamma,47)
*gamhli/a (gamma,48)
*gamhliw=nos (gamma,49)
*gamhsei/ein (gamma,50)
*gamfhlh/ (gamma,51)
*gamywlh/ (gamma,52)
*gamyw/nuxos (gamma,53)
*gamyo/n (gamma,54)
*gamyou/s (gamma,55)
*ga/ndeiron (gamma,56)
*ga/nios (gamma,57)
*gano/wn (gamma,58)
*ga/nos (gamma,59)
*gannume/nh (gamma,60)
*ga/nnusqai (gamma,60)
*garghtto/s (gamma,61)
*gargalismo/s (gamma,62)
*gargali/zei (gamma,63)
*ga/rgare (gamma,64)
*ga/rmos (gamma,65)
*ga/ros (gamma,66)
*garizei/n (gamma,67)
*gasth/r (gamma,68)
*gastri/zesqai (gamma,69)
*gastri/zomai (gamma,70)
*gastrimargi/a (gamma,71)
*ga/stris (gamma,72)
*gau=los (gamma,73)
*gauroeidh/s (gamma,76)
*gau=ron (gamma,77)
*gau=ros (gamma,78)
*gai=a xa/noi (gamma,79)
*gezi/ths (gamma,80)
*gai/eios (gamma,81)
*gaih/i+os (gamma,82)
*gaih/oxos (gamma,83)
*gaiodo/ths (gamma,84)
*gaiw/n (gamma,85)
*gaiou=xos (gamma,86)
*gai=sa (gamma,87)
*geganwme/nos (gamma,88)
*gegannume/nos (gamma,89)
*ge/geiai bo/es (gamma,90)
*ge/ghqe (gamma,91)
*geghrotrofhkw/s (gamma,92)
*ge/gonen e)n kalw=| (gamma,93)
*gegra/yomai (gamma,94)
*gegwne/nai (gamma,95)
*gegwnokw=mai (gamma,96)
*gegwno/n (gamma,97)
*gegwnw/s (gamma,97)
*gedew/n (gamma,99)
*ge/enna (gamma,100)
*gehro/n (gamma,101)
*geqshmanh/ (gamma,102)
*gelge/l (gamma,103)
*gela/das (gamma,104)
*ge/la (gamma,105)
*gelasei/onta (gamma,106)
*gelasei/w (gamma,107)
*gelasi/nois (gamma,108)
*gelasth/s (gamma,109)
*ge/lgiqes (gamma,110)
*geli/meris (gamma,111)
*gellou=s paidofilwte/ra (gamma,112)
*ge/lwn (gamma,113)
*gelw=|os (gamma,114)
*ge/lws *megariko/s (gamma,115)
*ge/lws platu/s (gamma,116)
*ge/lws sugkrotou/sios (gamma,117)
*ge/loios (gamma,118)
*geloi=on (gamma,119)
*gemi/zw (gamma,120)
*gemi/nios (gamma,121)
*ge/mw (gamma,122)
*genna/das (gamma,123)
*genna/dios (gamma,124)
*gena/rxou (gamma,125)
*gennai=os (gamma,126)
*gennaio/tatos (gamma,127)
*genea/ (gamma,128)
*geneai=s genew=n (gamma,129)
*ge/neqla (gamma,130)
*gene/qlia (gamma,131)
*gene/qlios (gamma,132)
*gene/sia (gamma,133)
*ge/nesis (gamma,134)
*ge/nesis (gamma,135)
*ge/nesis (gamma,136)
*gene/teiran (gamma,137)
*geneth/ (gamma,138)
*gene/ths (gamma,139)
*genetiko/n (gamma,140)
*genetulli/s (gamma,141)
*geneia/s (gamma,142)
*gennhtikh/ (gamma,143)
*genhsare/t (gamma,144)
*ge/nnhsin (gamma,145)
*gennhtai/ (gamma,146)
*gennh=tai (gamma,147)
*genikai\ a)retai\ (gamma,148)
*geniko/s (gamma,149)
*gennikw=s (gamma,150)
*geno/mena (gamma,151)
*geno/menos e)c o)fqalmw=n (gamma,152)
*gennou/sths (gamma,153)
*ge/nwmai (gamma,154)
*ge/nta (gamma,155)
*ge/nus (gamma,156)
*ge/nus (gamma,157)
*ge/nusi (gamma,158)
*geou=xos (gamma,159)
*gewgrafi/a (gamma,160)
*gew/dhs (gamma,161)
*gew/lofon (gamma,162)
*gewme/trhs (gamma,163)
*gewmetri/a (gamma,164)
*gewmo/rion (gamma,165)
*gewmo/ros (gamma,166)
*gewpei=nai (gamma,167)
*gewpei/nhs (gamma,168)
*gewpo/s (gamma,169)
*gew/rgios (gamma,170)
*gew/rgios a)/llos (gamma,171)
*gewrgw= (gamma,172)
*gew=res (gamma,173)
*gewfa/nion (gamma,174)
*gera/neia (gamma,175)
*ge/ra (gamma,176)
*ge/rra (gamma,177)
*ge/rra (gamma,178)
*gerra/dia (gamma,179)
*gera/ndruon metafuteuo/menon (gamma,180)
*gera/neia (gamma,181)
*gerani/a (gamma,182)
*ge/ranos (gamma,183)
*ge/ranoi li/qous katapepwkui=ai (gamma,184)
*geraro/n (gamma,185)
*ge/ras (gamma,186)
*gerge/rimon (gamma,187)
*gergesai=os (gamma,188)
*ge/rdios (gamma,190)
*geraia/ (gamma,191)
*geraio/s (gamma,192)
*gerai/rein (gamma,193)
*geraisto/s (gamma,194)
*gerai/teros (gamma,195)
*gerh/nios (gamma,196)
*ge/rhs (gamma,197)
*germaniko/s (gamma,198)
*ge/rron (gamma,199)
*ge/ronta sauto\n ei) ble/peis, e(/ceis ge/ras (gamma,200)
*ge/rwn, ge/rontos (gamma,201)
*ge/ronti mhde\n mh/ pote xrhsto\n poi/ei (gamma,201)
*ge/rwn a)lw/phc ou)x a(li/sketai pa/gh| (gamma,202)
*gerou/sion (gamma,204)
*ge/rroin (gamma,205)
*gesa/tai (gamma,206)
*ge/sios (gamma,207)
*gesoi/ (gamma,208)
*geusth\ glw=tta (gamma,209)
*geu/omai (gamma,210)
*geu=sis (gamma,211)
*gefuri/zwn (gamma,212)
*gefuri/s (gamma,213)
*geiname/nais (gamma,214)
*gei/nato (gamma,215)
*geioko/mon (gamma,216)
*geioto/mon (gamma,217)
*geiw=rai (gamma,218)
*geisi/pous (gamma,221)
*geitnia/zw (gamma,222)
*gi/garton (gamma,223)
*gh= (gamma,224)
*ghgene/ths (gamma,225)
*ghgenei=s (gamma,226)
*ghgenei= fush/mati (gamma,226)
*gh/|dion (gamma,227)
*gh/|dion (gamma,228)
*gh= zw/ntwn (gamma,229)
*gh=| qa/lattan sunanami/gnusin (gamma,230)
*gh/qein (gamma,231)
*ghqosu/nh (gamma,232)
*ghqo/sunoi (gamma,233)
*ghqulli/s (gamma,234)
*gh/i+nos (gamma,235)
*gh= klhrouxikh/ (gamma,236)
*gh/lofos (gamma,237)
*gh/mas (gamma,238)
*gh=m' e)ph=re (gamma,239)
*gh=n i)llome/nhn (gamma,240)
*ghw/n (gamma,241)
*ghw=rai (gamma,242)
*gh/paides (gamma,243)
*gh/pedon (gamma,244)
*ghrale/a (gamma,245)
*ghra=nai (gamma,246)
*ghraio/s (gamma,247)
*gh/reion (gamma,248)
*ghrwkomei=on, *ghrotrofei=on (gamma,251)
*gh=run (gamma,252)
*ghruo/neia de/ndra (gamma,253)
*ghruw=nos (gamma,255)
*gh=rus (gamma,256)
*gh=s a)/galma (gamma,257)
*gh=s ba/ros (gamma,258)
*gh=s o)mfalo/s (gamma,259)
*gh/seia (gamma,260)
*gh/teia (gamma,261)
*gh/teion (gamma,262)
*gigantia=| (gamma,263)
*gi/garta (gamma,265)
*gi/gis, *gi/gidos (gamma,266)
*giglismo/s (gamma,267)
*gi/glumoi (gamma,268)
*gi/gnw (gamma,269)
*giezh= (gamma,270)
*gi/netai (gamma,271)
*gino/mena (gamma,272)
*ginw/skw (gamma,273)
*giw/ras (gamma,274)
*gi/sxala (gamma,275)
*gla/gos (gamma,276)
*gla/mwn (gamma,277)
*gla/nis (gamma,278)
*glau=ka ei)s *)aqh/nas (gamma,279)
*glau=kos *karu/stios (gamma,281)
*glau\c i(/ptatai (gamma,282)
*glafuro/n (gamma,283)
*gleu=kos (gamma,284)
*glh/naia (gamma,285)
*glh/nh (gamma,286)
*glhxw/ (gamma,287)
*gli/xwn (gamma,287)
*gli/sxron (gamma,288)
*gli/sxros (gamma,289)
*glisxrantilogecepitri/ptou (gamma,290)
*gli/xetai (gamma,291)
*glouto/n (gamma,292)
*glw/nus (gamma,293)
*glwssalgi/an (gamma,294)
*glw=ssan (gamma,295)
*glw=ssa poi= poreu/h|; (gamma,296)
*glw/ssargon h)=qos (gamma,297)
*glw=ssa tamiei/ou (gamma,298)
*glwsshmatika/ (gamma,299)
*glw/ssh| su\ deino/s (gamma,300)
*glwsso/komon (gamma,301)
*glw=tta (gamma,302)
*glw/tth| polemi/zwn (gamma,303)
*glwxi=nas (gamma,304)
*glwttostrofei=n (gamma,305)
*gloio/s (gamma,306)
*gloiw/dhs (gamma,307)
*glukaino/menon (gamma,308)
*gluke/ra (gamma,309)
*glukei=an w)|dh/n (gamma,310)
*glukei=' o)pw/ra fu/lakos e)kleloipo/tos (gamma,311)
*gluki/dion (gamma,312)
*glukuderkh/s (gamma,313)
*gluku/qumos (gamma,314)
*gluku\ me/li kai\ pnica/tw (gamma,315)
*gluku\s a)gkw/n (gamma,316)
*gluku\s a)pei/rw| po/lemos (gamma,317)
*glukusi/dh (gamma,318)
*glupto/n (gamma,319)
*glufei=on (gamma,320)
*glufi/das (gamma,321)
*gnaqaini/a (gamma,322)
*gna/qous (gamma,323)
*gnaqwni/dhs (gamma,324)
*gnai=os (gamma,325)
*gnampth/ (gamma,326)
*gna/faloi (gamma,327)
*gnafeu/s (gamma,328)
*gna/yis (gamma,329)
*gnafeu/s (gamma,330)
*gno/fos (gamma,331)
*gno/ntes (gamma,332)
*gnw=qi sauto/n (gamma,333)
*gnw=qi sauto\n (gamma,334)
*gnwmateu/wn (gamma,335)
*gnw=ma (gamma,336)
*gnw/mh (gamma,337)
*gnw/mh (gamma,338)
*gnw/mh (gamma,339)
*gnw/mh (gamma,340)
*gnw/mhn e)mh/n (gamma,341)
*gnw/mh (gamma,341)
*gnw/mhn e)moi/ (gamma,342)
*gnwmi/dion (gamma,343)
*gnwmodotw= (gamma,344)
*gnwmotupikw=s (gamma,345)
*gnw/mwn (gamma,346)
*gnw/mona (gamma,347)
*gnwri/zw (gamma,348)
*gnwri/zw (gamma,349)
*gnwrimw/teron (gamma,350)
*gnw/rimoi (gamma,351)
*gnw=sis (gamma,353)
*gnw=sis (gamma,354)
*gnw=sis (gamma,355)
*gnwsimaxh=sai (gamma,356)
*gnwstoi/ (gamma,357)
*gnwto/s (gamma,358)
*gnu/c (gamma,359)
*gnu/rou (gamma,360)
*goggu/lion (gamma,361)
*godoli/as (gamma,362)
*goero/n (gamma,363)
*go/hs (gamma,364)
*gohtei/a (gamma,365)
*golgoqa/ (gamma,366)
*golia/qhs (gamma,367)
*golo/h (gamma,368)
*golo/sshs (gamma,369)
*gomo/r (gamma,370)
*go/mora (gamma,371)
*gomfiasmo/s (gamma,372)
*gomfi/ous (gamma,373)
*gomfi/ous (gamma,374)
*gomfopagh= r(h/mata (gamma,375)
*go/mfoi (gamma,376)
*go/naton (gamma,377)
*goneu=sin a)peiqei=s (gamma,378)
*gonei/a (gamma,379)
*gonorroi/hs (gamma,380)
*go/nu (gamma,381)
*gonuklinh/s (gamma,382)
*go/nu knh/mhs e)/ggion (gamma,383)
*gonu/wn (gamma,384)
*gonupeth=sai (gamma,385)
*go/on (gamma,386)
*go/rbora (gamma,387)
*gorgi/as (gamma,388)
*go/rgia (gamma,389)
*gorgo/nes (gamma,390)
*gorgo/nes *tiqra/siai (gamma,391)
*gorgo/nh (gamma,392)
*gorgonei=on (gamma,393)
*gorgolo/fas (gamma,394)
*gorgo/nwton (gamma,395)
*gorgo/s (gamma,396)
*go/rgos (gamma,397)
*gorgw=pis (gamma,398)
*gorgwpo\n e(/dran (gamma,399)
*gorgu/nh (gamma,400)
*gorgu/ra (gamma,401)
*gordi/eion (gamma,402)
*gorpiai=os (gamma,403)
*gortu/nh (gamma,404)
*go/rtus (gamma,405)
*gotqoi/ (gamma,406)
*gouna/somai (gamma,407)
*gou/ndas (gamma,408)
*gwlia/ (gamma,409)
*gw/baris (gamma,410)
*gwbru/as (gamma,411)
*gwni/a (gamma,412)
*gwni/a| a)porqw=sai (gamma,413)
*gw/numos (gamma,414)
*gwruto/s (gamma,415)
*gra/mmata (gamma,416)
*grammateu/s (gamma,417)
*grammateu/s (gamma,418)
*grammatei/dion (gamma,419)
*grammatei/ou (gamma,420)
*grammati/as (gamma,421)
*grammatisth/s (gamma,422)
*grammatoku/fwn (gamma,423)
*grammh/ (gamma,424)
*gratiano/s (gamma,427)
*grau=s (gamma,428)
*grau=s a)nakroth/sasa polu\n koniorto\n e)gei/rei (gamma,429)
*grau=s w(/s tis i(/ppos to\n xaradrai=on ta/fon e(/ceis (gamma,430)
*grau=s se/rifos (gamma,431)
*grau=s xoreu/ei (gamma,432)
*grafa/s (gamma,433)
*grafh/ te kai\ *leukai=os ou) tau)to/n (gamma,434)
*gra/fetai (gamma,435)
*grafeu/s (gamma,436)
*gra/fein (gamma,436)
*grafei/dion (gamma,437)
*grafh/ (gamma,439)
*grafh/ (gamma,440)
*grafh/ (gamma,441)
*grafh\ kai\ e)gklh/mata (gamma,442)
*gra/fw (gamma,443)
*gra/yai (gamma,444)
*gra/yomai (gamma,445)
*grai=a (gamma,446)
*graikoi/ (gamma,447)
*graioso/bai (gamma,448)
*graiou/dia (gamma,449)
*grhgo/rios (gamma,450)
*grhgo/rios (gamma,451)
*grhgo/rios (gamma,452)
*grhgo/rios (gamma,453)
*grh/nikos (gamma,454)
*gri/os (gamma,455)
*gripeu/s (gamma,456)
*gri=fos (gamma,457)
*gri=fos (gamma,458)
*grw/nh (gamma,460)
*gru= (gamma,461)
*gru/zw (gamma,462)
*gru/llos (gamma,463)
*grukto/n (gamma,464)
*grumai/a (gamma,465)
*gru/cai (gamma,466)
*gru/ttos (gamma,467)
*grupa/nion (gamma,468)
*grupo/s (gamma,469)
*gu=a (gamma,470)
*gu/alon (gamma,471)
*gu/ghs (gamma,472)
*gu/gou daktu/lios (gamma,473)
*gu/hs (gamma,474)
*guliau/xenas (gamma,475)
*gu/lios (gamma,476)
*gu/lippos (gamma,477)
*gu/lwn (gamma,478)
*gumnasi/a (gamma,479)
*gumna/sia (gamma,480)
*gumna/sios (gamma,481)
*gumnh=tai (gamma,482)
*gumnhteu/w (gamma,483)
*gumnikoi\ a)gw=nes (gamma,484)
*gu/mnis (gamma,485)
*gumnopaidei/a (gamma,486)
*gumnopo/dhs (gamma,487)
*gumnorru/paroi (gamma,488)
*gumno\s (gamma,489)
*gumnosofistai/ (gamma,490)
*gumno/teros *)iale/mou (gamma,491)
*gumno/teros patta/lou (gamma,492)
*gumnw=| fulakh\n e)pita/tteis (gamma,493)
*gu/nandros (gamma,494)
*gunaikei/a fu/sis. *gunaiki/as (gamma,495)
*gunai/kisis (gamma,496)
*gunaikoi+e/rakes (gamma,497)
*gunaiko\s a)/r' a)ntite/tuco (gamma,498)
*gunaiko\s o)/leqros (gamma,499)
*gunaikwni=tis (gamma,500)
*gunaimanh/s (gamma,501)
*gunh\ ei)s *(hrakle/ous ou) foita=| (gamma,502)
*gunh\ mega/lh (gamma,503)
*gu/nnis (gamma,504)
*guw= (gamma,505)
*gupari/ois (gamma,506)
*gu/rgaqos (gamma,508)
*guri/hs (gamma,509)
*guro/n (gamma,510)
*gurw=n (gamma,511)
*dagw/n (delta,4)
*da=|des (delta,5)
*da|douxei= (delta,6)
*da=er (delta,7)
*da/eira (delta,8)
*dahmone/steroi (delta,9)
*dahmone/statos (delta,10)
*dai/+ (delta,11)
*dai/+an o(do/n (delta,12)
*dai/+zwn (delta,13)
*dai+ktame/nois (delta,14)
*dai/+monos (delta,15)
*dai/+cas (delta,16)
*dai/+s (delta,17)
*dai/+s (delta,18)
*dai/+fronos (delta,19)
*da/kes (delta,20)
*da/kh|s (delta,21)
*dakno/menos (delta,22)
*daki/a xw/ra (delta,23)
*dakru/sai (delta,24)
*dakruo/enta (delta,25)
*daktulh/qra (delta,26)
*daktu/lios (delta,27)
*da/ktuloi (delta,28)
*daki/biza (delta,29)
*da/ldis (delta,30)
*dali/on (delta,31)
*dalo/s (delta,32)
*damalh/ths (delta,34)
*da/malis (delta,35)
*da/martos (delta,36)
*damasi/frwn (delta,37)
*damaskhno/s (delta,38)
*dama/skios (delta,39)
*da/masos (delta,40)
*dama/sths (delta,41)
*dama/teira (delta,42)
*damai/wn (delta,43)
*dame/nta (delta,44)
*damiano/s (delta,45)
*da/mis (delta,46)
*da/mna (delta,47)
*da/mnhmi (delta,48)
*damo/kritos (delta,49)
*damo/cenos (delta,50)
*damo/stratos (delta,51)
*damo/filos (delta,52)
*damw/mata (delta,53)
*da/mwn (delta,54)
*damoi/ths (delta,55)
*dana/ (delta,56)
*dana/h (delta,57)
*danai/+s (delta,58)
*dana/kh (delta,59)
*danei=sai (delta,60)
*dano/tata (delta,61)
*dacismo/s (delta,62)
*da/oxos (delta,63)
*dapana=n (delta,64)
*da/pedon (delta,65)
*da/pidas (delta,66)
*da/ptw (delta,67)
*da/ras (delta,68)
*dardaneu/s (delta,69)
*dareti/ou (delta,71)
*dareikou/s (delta,72)
*dareikou/s (delta,73)
*darei=os (delta,74)
*da/|s (delta,75)
*da/sasqai (delta,76)
*dase/ws (delta,77)
*da/skios (delta,79)
*dasmologi/a (delta,80)
*dasmologw= (delta,81)
*dasmo/s (delta,82)
*dasmoforw= (delta,83)
*da/sontai (delta,84)
*dasplh=ta (delta,85)
*dasu/pous (delta,86)
*dasu/pous krew=n e)piqumei= (delta,87)
*datei=sqai (delta,88)
*da=tis (delta,89)
*dato/n (delta,90)
*dato/s (delta,91)
*da/tos (delta,92)
*datoi=s (delta,93)
*daui/d (delta,94)
*daui/d (delta,95)
*daui/deios soro/s (delta,96)
*daui/dhs (delta,97)
*daulo/n (delta,98)
*dafi/das (delta,99)
*dafni/nhn forw= bakthri/an (delta,100)
*dafoino/n (delta,101)
*da/yato (delta,102)
*dayi/dwn (delta,103)
*dayile/statos (delta,104)
*dayi/leia (delta,105)
*daida/leon (delta,106)
*dai/dalon (delta,107)
*daidalo/xeir (delta,108)
*daida/lou ptera/ (delta,109)
*daida/lou poih/mata (delta,110)
*daida/llw (delta,111)
*dai/ei (delta,112)
*dai/mona (delta,113)
*daimona=n (delta,114)
*daimonh/sas (delta,114)
*daimo/nie (delta,115)
*daimoni/a| (delta,116)
*daimo/nios o(rmh/ (delta,117)
*daimoni/ws (delta,118)
*dai/mwn (delta,119)
*dai/nu (delta,120)
*da/i+on (delta,121)
*dai/w (delta,122)
*dai/rw (delta,123)
*dai/s (delta,124)
*daitalei=s (delta,125)
*dai=tas (delta,126)
*daith/ (delta,127)
*daito\s e)i/+shs (delta,128)
*daitumo/nes (delta,129)
*daitreu/ein (delta,130)
*daitro/n (delta,131)
*daitro/s (delta,132)
*de/ (delta,133)
*debelto/s (delta,134)
*debbw/ra (delta,135)
*dedai+gme/nos (delta,136)
*de/dastai (delta,137)
*de/demai (delta,138)
*de/deuke (delta,139)
*de/deie (delta,140)
*dedeixo/tas (delta,141)
*de/dhgmai th\n kardi/an (delta,142)
*dedhmeume/nai (delta,143)
*de/dhe (delta,144)
*dedh/setai (delta,145)
*dedhxo/tas (delta,146)
*de/dia (delta,147)
*de/diqi (delta,148)
*dedica/menoi (delta,149)
*dedi/cesqai (delta,150)
*dedio/tes (delta,151)
*dedi/ssw (delta,152)
*deditto/menos (delta,153)
*dedmh/meqa (delta,154)
*dedmhme/noi (delta,155)
*dedokhme/nos (delta,156)
*dedokimasme/na (delta,157)
*dedocopoihme/non (delta,158)
*de/dorken (delta,159)
*de/dotai kai\ kakoi=sin a)/gra (delta,160)
*dedoupw/s (delta,161)
*dedragme/nos (delta,162)
*de/doika (delta,163)
*de/doimi (delta,164)
*de/duka (delta,165)
*de/ei (delta,166)
*deeino/s (delta,167)
*de/hma (delta,168)
*deh=san (delta,169)
*deh/seis (delta,170)
*de/ka (delta,171)
*dekadarxi/ai (delta,172)
*deka/zesqai (delta,173)
*deka/zesqai (delta,174)
*dekamnaiai=on (delta,175)
*deka/palai (delta,176)
*deka/pous skia/ (delta,177)
*deka/poun skia/n (delta,178)
*dekateu/ein (delta,181)
*dekateu/ein (delta,182)
*dekateuta/s (delta,183)
*dekathlo/gous (delta,185)
*deka/thn e(stia/sai (delta,186)
*dekasmo/s (delta,187)
*deka/xoia (delta,188)
*deke/balos (delta,189)
*deke/leia (delta,190)
*dekeleiko/s (delta,191)
*deke/ths (delta,192)
*de/kios (delta,193)
*dekte/on (delta,194)
*dekth=res (delta,195)
*delea/zontes (delta,196)
*de/lear (delta,197)
*delea/zw (delta,198)
*deleasmo/s (delta,199)
*dele/astra (delta,200)
*de/lta (delta,201)
*de/ltos (delta,202)
*deltwto/n (delta,203)
*de/lfakas (delta,204)
*delfa/kion (delta,205)
*delfi/nion (delta,206)
*delfi/s (delta,207)
*delfi/s (delta,208)
*delfo\s a)nh\r ste/fanon me\n e)/xei, di/yei de\ a)po/llutai (delta,209)
*delfoi/ (delta,210)
*delfu/s (delta,211)
*delfi=na nh/xesqai dida/skeis (delta,212)
*de/mnia (delta,213)
*de/mas (delta,214)
*de/mw (delta,215)
*denna/zwn (delta,216)
*dendi/llwn (delta,217)
*de/ndrei+ (delta,218)
*dendroko/mous (delta,219)
*dendrw/ths (delta,220)
*dendrua/zein (delta,221)
*denta=tos (delta,222)
*decamenh/ (delta,223)
*deca/menos (delta,224)
*decia\ kuri/ou (delta,225)
*decia/s (delta,226)
*deci/dwroi (delta,227)
*decikra/ths (delta,228)
*decimh/lwn (delta,229)
*deciola/bos (delta,230)
*decio\n ei)s u(po/dhma, a)ristero\n ei)s podoni/ptran (delta,231)
*decio/s (delta,232)
*decio/s (delta,233)
*decio/s (delta,234)
*deciou=tai (delta,235)
*deci/wsis (delta,236)
*de/cippos (delta,237)
*de/cippos (delta,238)
*decioi/ (delta,239)
*de/omos (delta,240)
*de/omai (delta,241)
*de/on (delta,242)
*de/on (delta,243)
*de/on (delta,244)
*de/onto (delta,245)
*de/os (delta,246)
*de/w mikrou= (delta,247)
*de/pas (delta,248)
*deragxe/as pa/gas (delta,249)
*de/ras (delta,250)
*de/rgma (delta,251)
*de/raia (delta,252)
*deraiope/dh (delta,253)
*de/rh (delta,254)
*de/rris (delta,256)
*de/rkein (delta,257)
*derkulli/das (delta,258)
*dermatiko/n (delta,259)
*de/rmh (delta,260)
*dermisth/s (delta,261)
*dermo/ptera zw=|a (delta,262)
*de/rtron (delta,265)
*de/rw (delta,266)
*dh/reis (delta,266)
*derw= se qu/lakon kloph=s (delta,267)
*de/sios (delta,268)
*desma\ (delta,269)
*desmeu/w (delta,270)
*desmwth/rion (delta,271)
*desmw/ths (delta,272)
*desmoi\ *turrhnoi/ (delta,273)
*despo/zw (delta,274)
*despotei/a (delta,275)
*despo/tou kekarme/nou (delta,276)
*despo/sunos (delta,277)
*de/deuke (delta,280)
*deu/ein (delta,281)
*deuqe/nta (delta,282)
*deukali/wn (delta,283)
*deu=r' a)ei/ (delta,284)
*deu=r' h)=|ca qa=sson h)\ kaq' h(donh\n podo/s (delta,285)
*deu=r' i)/qi (delta,286)
*deu=ro (delta,287)
*deu=ro (delta,288)
*deu/sas (delta,289)
*deusopoio/s (delta,290)
*deusopoio/s (delta,291)
*deu/tatos (delta,292)
*deu=te (delta,293)
*deuteria/zein (delta,294)
*deu/teros plou=s (delta,295)
*de/fesqai (delta,296)
*de/fein (delta,297)
*de/xetai kai\ bw=lon a)lh/ths (delta,298)
*dei= (delta,299)
*dei=gma (delta,300)
*deide/xat' a)llh/lous (delta,301)
*deidi/a (delta,302)
*deidi/skw (delta,303)
*deidi/ssw (delta,304)
*dei/dw (delta,305)
*deielino/n (delta,306)
*dei/kelon (delta,307)
*dei/khla (delta,308)
*deiknu/nta (delta,309)
*deila/kra (delta,310)
*deilakri/wn (delta,311)
*deilandri/a (delta,312)
*dei/lh o)yi/a (delta,314)
*dei/lhs prwi/+as (delta,315)
*deili/a (delta,316)
*deilinh/sas (delta,317)
*deilokomph/sas (delta,318)
*deilo/teros tou= paraku/ptontos (delta,319)
*dei/loy (delta,320)
*dei=ma (delta,321)
*deimale/os (delta,322)
*deima/menoi (delta,323)
*deimatw/dhs (delta,324)
*deimatw=n (delta,325)
*deimai/nei (delta,326)
*dei=mos (delta,327)
*dei/mwmen (delta,328)
*dei=n (delta,329)
*dei=n w)|h/qhn (delta,330)
*deina/ (delta,331)
*deina\ me\n ou)=n (delta,332)
*dei/narxos (delta,333)
*deinh=s a)na/gkhs ou)de\n i)sxuro/teron (delta,334)
*deinia/dai (delta,335)
*deini/as (delta,336)
*deinokra/ths (delta,337)
*deino/loxos (delta,338)
*deinoma/xh (delta,339)
*deino/n (delta,340)
*deinopaqei= (delta,341)
*deino/pous a)ra/ (delta,342)
*deino/s (delta,343)
*deino/s (delta,344)
*dei=nos (delta,345)
*deino/thta (delta,346)
*deinoume/nhn (delta,347)
*dei/nwn (delta,348)
*dei/nwsis (delta,349)
*deinwpoi/ (delta,350)
*deinoi/ (delta,351)
*deinoi\ ple/kein toi mhxana\s *ai)gu/ptioi (delta,352)
*dei/cantes (delta,353)
*dei/ceis (delta,354)
*deipnhto/s (delta,355)
*deipnw= (delta,355)
*deipnolo/xon (delta,356)
*dei=pno/n ti w)= *sku/qa (delta,357)
*dei=pnon (delta,358)
*deipnosofistai/ (delta,359)
*deipnofo/roi (delta,360)
*dei/ra (delta,361)
*deiratiw/ths (delta,362)
*deiraxqe/s (delta,363)
*deirh/ (delta,364)
*dei=sa (delta,365)
*deisale/a (delta,366)
*dei/santes (delta,367)
*deisidaimoni/a (delta,368)
*deisidai/mwn (delta,369)
*dei= soi (delta,370)
*dei=tai (delta,371)
*dh/ (delta,372)
*dhbelto/s (delta,373)
*dh/ete (delta,374)
*dhqa/ (delta,375)
*dhqa/kis (delta,376)
*dh=qen (delta,377)
*dhqu/nw (delta,378)
*dh/eis (delta,379)
*dhi/+a (delta,380)
*dhi+a/neira (delta,381)
*dhi+da/meia (delta,382)
*dhi+o/kew (delta,385)
*dhi+oneu/s (delta,386)
*dhi+opi/sths (delta,387)
*dh/i+os (delta,388)
*dhi+oth=tos (delta,389)
*dhi+w/ (delta,390)
*dhi/+wn (delta,391)
*dhi/+pulos (delta,392)
*dhi/+puros (delta,393)
*dhi/+fobos (delta,394)
*dhladh/ (delta,395)
*dhlai+sth/ (delta,396)
*dhla/twr (delta,397)
*dhlatwri/ai (delta,398)
*dh/leia (delta,399)
*dhlhgati/wn (delta,401)
*dh/lhma (delta,402)
*dhlh/mwn (delta,403)
*dhlh/setai (delta,404)
*dhlhth/rion (delta,405)
*dhlia/s (delta,406)
*dhliastai/ (delta,407)
*dh/lios (delta,408)
*dhlono/ti (delta,409)
*dh/lwn (delta,410)
*dhmagwgei= (delta,411)
*dhmagwgiko/s (delta,412)
*dhmagwgo/s (delta,413)
*dhma/dhs (delta,414)
*dhma/dhs (delta,415)
*dhma/dhs (delta,416)
*dhma/ratos (delta,417)
*dhma/rhtos (delta,418)
*dhmarxi/a (delta,419)
*dh/marxos (delta,420)
*dh/marxoi (delta,421)
*dhmai/netos (delta,422)
*dhmele/htos (delta,423)
*dhmeu/sas (delta,424)
*dhmhgo/ros (delta,425)
*dhmh/thr (delta,426)
*dh/mhtra (delta,427)
*dhmh/treios karpo/s (delta,428)
*dhmh/trios (delta,429)
*dhmh/trios (delta,430)
*dhmh/trios (delta,431)
*dh/mion (delta,432)
*dhmio/prata (delta,433)
*dh/mios (delta,434)
*dhmiourgei= (delta,435)
*dhmiourgoi/ (delta,437)
*dhmobo/ros (delta,438)
*dhmoge/rontes (delta,439)
*dhmodo/kos (delta,440)
*dhmo/qoina (delta,441)
*dhmokh/dhs (delta,442)
*dhmoklei/das (delta,443)
*dhmokopei=n (delta,444)
*dhmo/kompos (delta,445)
*dhmokrati/a (delta,446)
*dhmo/kritos (delta,447)
*dhmo/kritos (delta,448)
*dhmo/koinon (delta,449)
*dhmonia/dhs (delta,450)
*dhmopoi/htos (delta,451)
*dh=mos (delta,452)
*dhmo/s (delta,453)
*dhmosqe/nhs (delta,454)
*dhmosqe/nhs (delta,455)
*dhmosqe/nhs (delta,456)
*dhmosqe/nhs *qra=|c (delta,457)
*dhmosieu/wn (delta,458)
*dhmo/sion (delta,459)
*dhmo/sios (delta,460)
*dhmosi/wn pragma/twn dioikhth/s (delta,461)
*dhmosiw/nhs (delta,462)
*dhmotelh= (delta,463)
*dhmotelw=s (delta,464)
*dhmoteuo/menos (delta,465)
*dhmoteu/esqai/ (delta,465)
*dhmo/ths (delta,466)
*dhmotika/ (delta,467)
*dhmou=sqai (delta,468)
*dhmofa/nhs (delta,469)
*dhmo/filos (delta,470)
*dhmofw=n (delta,471)
*dhmoxa/rhs (delta,472)
*dhmw/ (delta,473)
*dhmwde/steros (delta,474)
*dhmw/nac (delta,475)
*dhmwfelh/s (delta,476)
*dh/n (delta,477)
*dhna/rion (delta,478)
*dhnadi/ptra (delta,479)
*dhnaio/n (delta,480)
*dh/omen (delta,481)
*dh|ou=n (delta,482)
*dhw/ (delta,483)
*dh|w/sas (delta,484)
*dh/pou (delta,485)
*dh/pouqen (delta,486)
*dh=ris (delta,489)
*dh=rin (delta,490)
*dh=ris (delta,491)
*dhro/n (delta,492)
*dh/santes (delta,493)
*dh=ta (delta,494)
*dhfensi/wn (delta,495)
*dh/fhla (delta,496)
*di/ (delta,497)
*di/a (delta,498)
*diaba/lletai (delta,499)
*diaba/llein (delta,500)
*diaba/shs (delta,501)
*diabasili/zetai (delta,502)
*diaba/skei (delta,503)
*diabai/nw (delta,504)
*diabhno/s (delta,505)
*diabhsei/ontas (delta,506)
*diabh/ths (delta,507)
*dia/bolos (delta,508)
*diabou/lion (delta,509)
*diabou/lomai (delta,510)
*dia\ braxe/os (delta,511)
*dia/broxos (delta,512)
*diabiasa/menos (delta,513)
*dia\ ga\r maxairw=n kai\ puro\s r(i/ptein dei= (delta,514)
*diagegono/tos (delta,515)
*diage/graptai (delta,516)
*diagge/llw (delta,517)
*diagelw= (delta,518)
*dia/gein (delta,519)
*diagkwnisa/menos (delta,520)
*diagnw/mh (delta,521)
*diagnw/mwn (delta,522)
*diago/ras (delta,523)
*diago/ras o( *mh/lios (delta,524)
*diagoreu/wn (delta,525)
*diagwnia/santes (delta,526)
*diagwni/zw (delta,527)
*dia/gramma (delta,528)
*dia/gramma (delta,529)
*dia/gramma (delta,530)
*diagrafh/ (delta,531)
*diagrafh/ (delta,532)
*diagrafh\ di/khs (delta,533)
*diagra/yantos (delta,534)
*diagra/yasqai (delta,535)
*dia\ daktuli/ou dei= se e(lkusqh=nai (delta,536)
*diade/xomai (delta,537)
*dia/dhma (delta,538)
*diadidra/skei (delta,539)
*diadikasa/menos (delta,540)
*diadikasi/a (delta,541)
*diadra=nai (delta,544)
*diadrasipoli/tas (delta,545)
*diadromai/ (delta,546)
*diazeu/gnumi (delta,547)
*diazhlotupou/menoi (delta,548)
*dia/zomai (delta,549)
*dia/zwma (delta,550)
*diazwnnu/w (delta,551)
*diaei/detai (delta,552)
*diah/sei (delta,553)
*diaqe/ousa (delta,554)
*diaqe/sqai (delta,555)
*dia/qesis (delta,556)
*dia/qesis (delta,557)
*dia/qesis (delta,558)
*diaqe/seis (delta,559)
*diaqe/seis (delta,559)
*diaqe/ths (delta,560)
*diaqei/h (delta,561)
*diaqhgh/ (delta,562)
*diaqh/kh (delta,563)
*diaqh/kh (delta,564)
*diaqh/khn diaqw/meqa, h(\n die/qeto pi/qhkos th=| gunaiki/ (delta,565)
*diaqli/bein (delta,566)
*diaqlou=ntes (delta,567)
*diakauni/sasqai (delta,570)
*diakekaume/non (delta,571)
*diakeknaisme/nh (delta,572)
*diake/koptai (delta,573)
*diakekorh=sqai (delta,574)
*diakekrime/nws (delta,575)
*diakeleu/w (delta,576)
*diakenh=s (delta,577)
*dia/kenos (delta,578)
*diakexaragme/nos (delta,579)
*diakexei/rike (delta,580)
*diakexrhme/non (delta,581)
*diakexume/noi (delta,582)
*diaklimaki/sas (delta,583)
*diakleisqe/ntes (delta,584)
*diaklw=n (delta,585)
*diaknaio/menos (delta,586)
*diaknaisqh/setai (delta,587)
*diakomisqei/s (delta,588)
*diako/nion (delta,589)
*dia/konos (delta,590)
*diakoreu=sai (delta,591)
*diakorei=s (delta,592)
*diakorh/s (delta,593)
*diakorw= (delta,594)
*diako/smhsis (delta,595)
*diakou/w (delta,596)
*diakoura/zesqai (delta,597)
*diakwdwni/zw (delta,598)
*diakwdwni/santes (delta,599)
*diakwdwni/sw (delta,600)
*diakwxh/ (delta,601)
*diakwlu/w (delta,602)
*diakradai/nwn (delta,603)
*diakrido/n (delta,604)
*diakriqe/n (delta,605)
*diakri/netai (delta,606)
*diakrou/esqai (delta,607)
*dia/ktwr (delta,608)
*diakubistw= (delta,609)
*diakukw=si (delta,610)
*dialabw/n (delta,611)
*dialabw/n (delta,612)
*diallagh/ (delta,613)
*diallagh=nai (delta,614)
*dialagxa/nein (delta,615)
*diallakth/s (delta,616)
*dialamba/nei (delta,617)
*dialamba/nwn (delta,618)
*dialla/ttein (delta,619)
*dialla/ttw (delta,620)
*dialaxei=n (delta,621)
*diale/gomai (delta,624)
*diale/gousan (delta,625)
*diale/gou (delta,625)
*diale/gointo gunaici/n (delta,626)
*dialektikh/ (delta,627)
*dialektikh/ (delta,627)
*dia/logos (delta,627)
*dia/lecis (delta,628)
*dialeptologou=mai (delta,629)
*dia/leimma (delta,630)
*dialei/mmatos (delta,631)
*dialei/pousai (delta,632)
*dialeipou/sh| (delta,633)
*dia/lhcis (delta,634)
*dia/lhyis (delta,635)
*dialogh/ (delta,636)
*dia/logos (delta,637)
*dialoidorei=tai (delta,638)
*dialu/w (delta,639)
*diamadw=ntes (delta,640)
*diamarti/a (delta,641)
*diamarta/nw (delta,642)
*diama/rturai (delta,643)
*diamarturi/a (delta,644)
*diama/rth| (delta,645)
*diamartu/rwmai/ soi (delta,646)
*diamarturome/nous (delta,647)
*dia\ maxairw=n kai\ puro\s r(iptei=n xrh/ (delta,648)
*dia\ ma/xhs e)lqei=n (delta,649)
*diame/llei (delta,650)
*diamemetrhme/nh h(me/ra (delta,651)
*dia\ me/sou tei/xous (delta,652)
*dia/metros (delta,653)
*diamhsa/menos (delta,654)
*diamei/nh|s (delta,655)
*diamh=sai (delta,656)
*diamw/menos (delta,657)
*diamnhmoneu/w (delta,658)
*diampa/c (delta,659)
*diamoirwme/nh (delta,662)
*diamudai/netai (delta,663)
*diamullai/nh| (delta,664)
*dia/ndixa (delta,665)
*dianeneu/kamen (delta,666)
*dianeu=sai (delta,667)
*dianei=mai (delta,668)
*dianei/mh|s (delta,669)
*dianhca/menos (delta,670)
*diani/zetai (delta,671)
*dianqi/zw (delta,672)
*dia/noia *eu)/ripos (delta,674)
*dia/noia (delta,675)
*diantai/a| plhgh=| (delta,676)
*dianu/w (delta,677)
*dianusqh=nai (delta,678)
*diacai/nein (delta,679)
*diach=nai (delta,680)
*diapalai/w (delta,681)
*diaparatribai/ (delta,682)
*diaparqeneu=sai (delta,683)
*diapattaleuqh/sh| xamai/ (delta,684)
*diapattaleuqh/sh| (delta,685)
*diapai/zw (delta,686)
*diapeparqeneu=sqai (delta,687)
*diapeponhme/nhs (delta,688)
*diapera/nantes (delta,689)
*diapera=nai (delta,690)
*diapesou/shs (delta,691)
*diape/soimi (delta,692)
*diapefw/nhken (delta,693)
*diapeinw=men a)ei\ pro\s to\ pu=r (delta,694)
*dia\ pei/ras suxnh=s (delta,695)
*diapeirwme/nh (delta,696)
*diaphdw= (delta,697)
*diaphniki/sai (delta,698)
*diapiqhki/sai (delta,699)
*diapi/nomen (delta,700)
*diapi/ptw (delta,701)
*diaple/kein (delta,702)
*diaple/w (delta,703)
*diaplhkti/zontai (delta,704)
*diaplw/sas (delta,705)
*diapnei=n (delta,706)
*diapolemw= (delta,707)
*dia\ pollou= xro/nou (delta,708)
*diaponei=n (delta,709)
*diaporhqe/ntes (delta,710)
*diaporh/sw (delta,711)
*diaporei/a (delta,712)
*diaporqmeu/etai (delta,713)
*diaporqmeu/swn (delta,714)
*diapraca/menon e)leuqeri/an (delta,715)
*diapre/pein (delta,716)
*diapreph/s (delta,717)
*diaprh/sei (delta,718)
*diapru/sion (delta,719)
*diaptu/w (delta,720)
*diapunqa/netai (delta,721)
*diapurw/tatos (delta,722)
*dia/ras (delta,723)
*dia/rgemoi (delta,725)
*diarrai=sai (delta,726)
*diarre/ousa (delta,727)
*diarrei=n (delta,728)
*diarrh/dhn (delta,729)
*diarrh/cwmen (delta,730)
*diarqrw/sas (delta,731)
*diarkw=s (delta,732)
*di/arma (delta,733)
*dia\ r(wph/i+a (delta,734)
*di/arsis (delta,735)
*diarta=n (delta,736)
*diarth=sai (delta,737)
*diarti/a (delta,738)
*diarti/zetai (delta,739)
*diartw/menos (delta,740)
*dia/rroia (delta,741)
*diarruh=nai (delta,742)
*diasalakwni/sai (delta,743)
*diasafhni/zein (delta,744)
*diasafh=sai (delta,745)
*diasafou/shs (delta,746)
*diasei/wn tou\s u(peuqu/nous, ei) pe/pwn h)\ mh\ pe/pwn (delta,747)
*diasei/stous (delta,748)
*diash/qein (delta,749)
*diashkw=sai (delta,750)
*dia/shmos (delta,751)
*diaskandiki/seis (delta,753)
*diasxeda/zw (delta,754)
*diaskedannu/ousi (delta,755)
*diaskeuazo/mena (delta,756)
skeua/sasqai (delta,756)
*diaskeuh/ (delta,757)
*diaskhnhte/on (delta,758)
*diasmw/menos (delta,759)
*diasmu/xwn (delta,760)
*diaspaqa=n (delta,761)
*diaspeu/sas (delta,762)
*diaspei/rw (delta,763)
*di' a)spide/os pedi/oio (delta,764)
*diaspw/menos (delta,765)
*dia/stasis (delta,766)
*diastello/menos (delta,767)
*diasth=sai (delta,768)
*diasth/thn (delta,769)
*diastei/xein (delta,770)
*diastei/xontas (delta,771)
*diastolh/ (delta,772)
*diasu/rw (delta,773)
*diasfa/c (delta,774)
*diasxw/n (delta,775)
*diata/gmata (delta,776)
*diatta=n (delta,777)
*diatatikw/teron (delta,778)
*diatafreu/ei (delta,779)
*diata/xous (delta,780)
*diateqw/khtai (delta,781)
*diateqrulhme/nos ta\ w)=ta (delta,782)
*diateqrumme/nos (delta,783)
*diatekmai/retai (delta,784)
*diatersai/nw (delta,785)
*dia/|ttein (delta,786)
*diatei/netai (delta,787)
*diati/qetai (delta,788)
*diatima=tai (delta,789)
*diatimhtiko/s (delta,790)
*diatitra=n (delta,791)
*diatorhqh=nai (delta,792)
*dia/toron (delta,793)
*diatorw/taton (delta,794)
*dia\ tou= toi/xou lalei=n (delta,795)
*diatre/xontes (delta,796)
*diatribh/ (delta,797)
*diatroph/ (delta,798)
*diatoixei= (delta,799)
*diatupw=n (delta,800)
*diauanqh=nai (delta,801)
*diau/geia (delta,802)
*diaugi/a (delta,803)
*diau/leion prosaulei= tis (delta,804)
*diauli/zwn (delta,805)
*di/aulos (delta,806)
*di/aulos (delta,807)
*diaulwni/zein (delta,808)
*diauxeni/zesqai (delta,809)
*diafane/s (delta,810)
*diafanh= xitw/nia (delta,811)
*diafanw=s (delta,812)
*diafai/nei (delta,813)
*diafe/resqai (delta,814)
*diafe/rei moi (delta,815)
*diafero/ntws (delta,816)
*diaferw/meqa (delta,817)
*diafe/rwn (delta,818)
*diaferou/sh| (delta,819)
*diafe/rw (delta,820)
*diafeu/gw (delta,821)
*diafei=nai (delta,822)
*diafhmi/zw (delta,823)
*diafqei/rw (delta,824)
*diafqonou/menos (delta,825)
*diafqora/ (delta,826)
*dia/fora (delta,827)
*diafora/ (delta,828)
*diaforhqw= (delta,829)
*diafo/rhma (delta,830)
*diaforh=sai (delta,831)
*diaforo/ths (delta,832)
*dia/foroi (delta,833)
*diaforoume/nhs th=s kro/khs u(po\ tw=n a)lektruo/nwn (delta,834)
*diafrh/sete (delta,835)
*dia\ fronti/dos h)=n au)tw=| (delta,836)
*diafruktou=n (delta,837)
*diaxeiri/sai (delta,838)
*diaxeirotoni/a (delta,839)
*diaxei=tai (delta,840)
*diaxwrh/mata (delta,841)
*diaxw/rous (delta,842)
*dia\ xro/nou (delta,843)
*dia/xusis (delta,844)
*diayala/ttesqai (delta,845)
*dia/yalma (delta,846)
*diaya=n (delta,847)
*diayai/rousi (delta,848)
*diayeu/dontai (delta,849)
*diayh/fisis (delta,850)
*diayh/fisis (delta,851)
*dibhth/sia (delta,852)
*digh=res (delta,853)
*di/glwssos (delta,854)
*di/gnwmos (delta,855)
*didaca/menos (delta,856)
*dida/comai (delta,857)
*didaskalei=on (delta,858)
*dida/skalon (delta,859)
*dida/skalos (delta,860)
*dida/skw (delta,861)
*didaxh/ (delta,862)
*di/dhmi (delta,863)
*didi/as (delta,864)
*didou/s (delta,865)
*di/draxmon (delta,866)
*di/dwmi/ soi (delta,867)
*didumaxi/as (delta,868)
*di/dumos (delta,871)
*di/dumos (delta,872)
*di/dumos ne/os (delta,873)
*di/dumos (delta,874)
*di/dumos, o( tou= *(hraklei/dou (delta,875)
*di/dumos (delta,876)
*di/dumos (delta,877)
*di/dumoi (delta,878)
*diduxmi/as (delta,879)
*diai/nesqai (delta,880)
*diai/resis (delta,881)
*diaiwniei= (delta,882)
*diairw=n (delta,883)
*di/aita (delta,884)
*diai/tais (delta,885)
*diaith=sai (delta,886)
*diaithtai/ (delta,887)
*diaithtai=s (delta,888)
*diaithth/rion (delta,889)
*diaitw=n (delta,890)
*di' ai)fnidi/ou o)po/s (delta,891)
*die/balen (delta,892)
*diegei/rwmen (delta,893)
*die/gnwka (delta,894)
*dieggu/hsin (delta,895)
*die/drion (delta,896)
*die/zeuce (delta,899)
*die/qei (delta,900)
*dieqro/hsan (delta,901)
*die/kdusin (delta,902)
*diekerma/tise th\n draxmh\n e)n toi=s i)xqu/sin (delta,903)
*dieko/rhsas th\n pai=da (delta,904)
*diekorkoru/ghse (delta,905)
*diekosmh/qhsan (delta,906)
*diekwdw/nisen (delta,907)
*diekpath=sai (delta,908)
*diekpe/santes (delta,909)
*die/kploi (delta,910)
*diekperdiki/sai (delta,911)
*die/kuyan (delta,912)
*diele/sqai (delta,913)
*die/lipen (delta,914)
*diemh/risan a)/ndres e)rastai/ (delta,915)
*diempola=n (delta,916)
*di' e)nanti/as (delta,917)
*diene/gkantes (delta,918)
*dienegkei=n (delta,919)
*dienh/noxa (delta,920)
*di' e)niautou= (delta,921)
*dienoxlw= soi (delta,922)
*diente/reuma (delta,923)
*dieca/gontas (delta,924)
*diece/pese (delta,925)
*die/cein (delta,926)
*diecifi/sw (delta,929)
*diecodikou/s (delta,930)
*diecodikw=s (delta,931)
*die/codoi (delta,932)
*dieco/dous u(da/twn (delta,933)
*dieperaiw/qh (delta,934)
*die/pesen (delta,935)
*die/pei (delta,936)
*diepi/mprato (delta,937)
*die/ptuce (delta,938)
*diepunqa/neto (delta,939)
*diera/ (delta,940)
*dierga/zetai (delta,941)
*diergasqei/s (delta,941)
*diere/ttonta (delta,942)
*diereunw= (delta,943)
*die/rrei (delta,944)
*diereido/meqa (delta,945)
*dierh/n (delta,946)
*dieriknou=nto (delta,947)
*die/rriyan (delta,948)
*diermhneu/w (delta,949)
*dierrwgw/s (delta,950)
*dierruhko/sin (delta,952)
*diesarda/nise (delta,953)
*di/esin (delta,954)
*di/esis (delta,955)
*dieskarifhsa/meqa (delta,956)
*dieskedasme/non (delta,957)
*dieskeuasme/nhn (delta,958)
*dieskh/ripten (delta,959)
*dieski/astai (delta,960)
*diesmileume/non (delta,961)
*diespaqhko/ta (delta,962)
*diespeusa/mhn (delta,963)
*diesplekwme/nh| (delta,964)
*die/steilen (delta,965)
*diesfairi/sqh (delta,966)
*diesfhkwme/non (delta,967)
*die/sxen (delta,968)
*di/etai (delta,969)
*die/teine (delta,970)
*diete/tato (delta,971)
*dietei/nonto (delta,972)
*dieth/s (delta,973)
*dieti/trh (delta,974)
*dieuqetw= (delta,975)
*dieukrinh= (delta,976)
*dieukrinhme/noi (delta,977)
*dieufhmw=, *diafhmi/zw (delta,978)
*die/feron (delta,979)
*die/feron (delta,980)
*diefqarme/nos (delta,981)
*dieforh/qh (delta,982)
*diefo/rhsan (delta,983)
*di' e)/xqras genh/somai (delta,984)
*diexrh/sato (delta,985)
*die/xousan (delta,986)
*dieyeusme/noi (delta,987)
*dizhme/nh (delta,988)
*dieide/s (delta,989)
*diei=len (delta,990)
*di/eimi (delta,991)
*diei=pen (delta,992)
*dieirga/sato (delta,993)
*diei/rgw (delta,994)
*dieirwno/cenoi (delta,997)
*diei/s (delta,998)
*di/eisi (delta,999)
*dih=ge (delta,1000)
*dihgkulhme/non (delta,1001)
*dihqei=n (delta,1002)
*dih=kan (delta,1003)
*dih/kei (delta,1004)
*dih/kousan (delta,1005)
*dih/kousen (delta,1006)
*dih/llacen (delta,1007)
*dih/lusis (delta,1008)
*dih/negkan (delta,1009)
*dihne/xqh (delta,1010)
*dihnqisme/nas (delta,1011)
*dihre/qizen (delta,1012)
*dih/|rhke (delta,1015)
*dih/rhs nau=s (delta,1016)
*dih/|rhsai (delta,1017)
*dihrqrwme/non (delta,1018)
*dih/rkese (delta,1019)
*dih=rca (delta,1020)
*diipo/leia (delta,1021)
*dih/rthsen (delta,1022)
*dih/sein (delta,1023)
*dihu/qunen (delta,1024)
*dihuxeni/zeto (delta,1025)
*dihuxeni/zeto (delta,1026)
*dih/fusen (delta,1027)
*dihxh/ (delta,1028)
*diqurambodida/skaloi (delta,1029)
*diqu/rambos (delta,1030)
*diqura/mbwn nou=n e)/xeis e)la/ttona (delta,1031)
*diqu/rois (delta,1032)
*di/qurson (delta,1033)
*diie/nai (delta,1034)
*diie/nta (delta,1035)
*dii/etai (delta,1036)
*diiqu/ths (delta,1037)
*diiei/s (delta,1038)
*dii/hmi (delta,1039)
*di/ios o)rgh\ (delta,1041)
*diippasi/a (delta,1043)
*diipete/os (delta,1044)
*diipo/leia (delta,1045)
*dii/ptatai (delta,1046)
*diisqmh/santa (delta,1047)
*diisqmoni/sai (delta,1048)
*diista/s (delta,1049)
*dii/statai (delta,1050)
*dii/sxw (delta,1051)
*diisxuri/zomai (delta,1052)
*diitre/fhs a)nepte/rwken (delta,1053)
*diitre/fhs putinai=a e)/xwn ptera/ (delta,1054)
*dika/zesqai *bi/antos tou= *prihne/ws krei/sswn (delta,1055)
*prih/nh di/kh (delta,1055)
*dika/zw (delta,1056)
*dikai+ko/n (delta,1057)
*dikaspo/loi (delta,1058)
*di/kas pratto/menoi (delta,1059)
*dikastai\ ai(retoi/ (delta,1060)
*dikaia/rxeia (delta,1061)
*dikai/arxos (delta,1062)
*dikai/arxos (delta,1063)
*dikaioge/nhs (delta,1064)
*dikaiodosi/a (delta,1065)
*dikaiodo/ths (delta,1066)
*dikaio/polis (delta,1067)
*dikaiopragei=n (delta,1068)
*di/kaion pra=gma (delta,1069)
*di/kaios (delta,1070)
*di/kaios (delta,1071)
*di/kaios (delta,1072)
*dikaiosu/nh (delta,1073)
*dikaiosu/nh (delta,1074)
*dikaiosu/nh (delta,1075)
*dikaio/teron staxa/nhs (delta,1076)
*dikaiou=n (delta,1078)
*dikaiou=san (delta,1079)
*dikai/wma (delta,1080)
*dikaiw/mata (delta,1081)
*dikaiw/mata (delta,1082)
*dikai/ws a)di/kws (delta,1083)
*dikai/wsis (delta,1084)
*dikaiw/seis (delta,1085)
*dikaiwth/ria (delta,1086)
*di/kella (delta,1087)
*di/kh (delta,1089)
*di/kh (delta,1090)
*di/kh di/khn e)/tikte kai\ bla/bh bla/bhn (delta,1091)
*di/khn (delta,1092)
*di/khs (delta,1093)
*di/khs a)na/krisis (delta,1094)
*di/khs dikaio/teros (delta,1095)
*di/khs o)fqalmo/s (delta,1096)
*dei/khla (delta,1097)
*dikhlistw=n (delta,1098)
*dikhtropei= (delta,1099)
*dikidi/ois (delta,1100)
*dikli/s (delta,1101)
*dikorrafei=n (delta,1102)
*di/koros (delta,1103)
*di/korson (delta,1104)
*dikrae/s (delta,1105)
*di/krana (delta,1106)
*di/krairos (delta,1107)
*di/krota (delta,1108)
*dikroi=s (delta,1109)
*diktatwrei/a (delta,1110)
*dikta/twr (delta,1111)
*dikta/twr (delta,1112)
*di/ktuon (delta,1115)
*diktuwth/ (delta,1116)
*di/ktus (delta,1117)
*di/ktus (delta,1118)
*di/kuma (delta,1119)
*di/lhmma (delta,1120)
*dilh/mmaton (delta,1121)
*dimh/twr (delta,1124)
*dhmh/trios (delta,1125)
*dimoiri/ths (delta,1126)
*dindu/mois (delta,1127)
*di=nai (delta,1128)
*dineu/ontes (delta,1129)
*dinh/entos (delta,1130)
*dinh/sas (delta,1131)
*di=nos (delta,1132)
*dinwth/n (delta,1133)
*dinwtoi=s (delta,1134)
*dio/ (delta,1135)
*dio/blhtos (delta,1136)
*dio/blhtoi (delta,1137)
*diogene/s (delta,1138)
*diogeneiano/s (delta,1139)
*diogeneiano/s (delta,1140)
*dioge/nhs (delta,1141)
*dioge/nhs (delta,1142)
*dioge/nhs (delta,1143)
*dioge/nhs (delta,1144)
*dioge/nhs (delta,1145)
*dioge/nhs h)\ *diogeneiano/s (delta,1146)
*dio/gnhtos (delta,1147)
*diodei/a (delta,1148)
*dio/dwros (delta,1149)
*dio/dwros (delta,1150)
*dio/dwros (delta,1151)
*dio/dwros (delta,1152)
*di/odoi (delta,1153)
*diokaisa/reia (delta,1154)
*dioklh=s (delta,1155)
*dioklhtiano/s (delta,1156)
*diokwxh/ (delta,1157)
*diolisqai/nw (delta,1158)
*dio/meia (delta,1161)
*diomh/deia (delta,1162)
*dio/mnutai (delta,1165)
*diomologw= (delta,1166)
*di=on (delta,1167)
*dionu/sia (delta,1168)
*dionusia/dhs (delta,1169)
*dionu/sios o( *)arewpagi/ths (delta,1170)
*dionu/sios (delta,1171)
*dionu/sios (delta,1172)
*dionu/sios (delta,1173)
*dionu/sios (delta,1174)
*dionu/sios (delta,1175)
*dionu/sios (delta,1176)
*dionu/sios (delta,1177)
*dionu/sios (delta,1178)
*dionu/sios (delta,1179)
*dionu/sios (delta,1180)
*dionu/sios (delta,1181)
*dionu/sios (delta,1182)
*dionusi/wn skw/mmata (delta,1183)
*dionuso/dwros (delta,1184)
*dio/nusos (delta,1185)
*di' o)cei/as dramei=n (delta,1186)
*diopete/s (delta,1187)
*diopei/qhs (delta,1188)
*diopompei=sqai (delta,1189)
*diopteu/swn (delta,1191)
*diopth=ra (delta,1192)
*diopth=res (delta,1193)
*dio/pths (delta,1194)
*dio/ptra (delta,1195)
*diorqou=mai (delta,1196)
*diori/zw (delta,1197)
*diori/a (delta,1198)
*diorugh/ (delta,1201)
*di=os (delta,1202)
*dio\s a)/nqos (delta,1203)
*dio\s e)gke/falos (delta,1204)
*dioshmei/a (delta,1205)
*dioskori/dhs (delta,1206)
*dio\s *ko/rinqos (delta,1207)
*diosko/rios (delta,1208)
*dio/skouroi (delta,1209)
*dio\s kw/|dion (delta,1210)
*di/osmos (delta,1211)
*dio\s fh/mh (delta,1212)
*dio\s yh=fos (delta,1213)
*dio/ti (delta,1214)
*dio/timos (delta,1215)
*diotrefh/s (delta,1216)
*diofa/nhs (delta,1217)
*diofanou=s (delta,1218)
*dio/fantos (delta,1219)
*di' o)/xlou (delta,1220)
*dioxlw= (delta,1221)
*diw/bolon (delta,1222)
*diwgkwme/non (delta,1223)
*diw/|dei (delta,1224)
*diw|dhko/ta (delta,1225)
*diwqei=te (delta,1226)
*di/wke a)reth/n (delta,1227)
*diw/kein (delta,1228)
*diw/kein (delta,1229)
*diw|ki/sato (delta,1230)
*diw|kisme/nos (delta,1231)
*diw/kw se (delta,1232)
*diwlu/gion (delta,1233)
*diwmosi/a (delta,1234)
*diwmosi/a kai\ a)ntwmosi/a (delta,1235)
*diw/motos (delta,1236)
*diw/mnuto (delta,1237)
*di/wn (delta,1238)
*di/wn (delta,1239)
*di/wn (delta,1240)
*diw/nassa (delta,1241)
*diwnai/a (delta,1242)
*diw/numon (delta,1243)
*diw/numoi (delta,1244)
*diw/comai/ se deili/as (delta,1247)
*diw/rhs (delta,1248)
*diwri/a (delta,1249)
*diw/rqou (delta,1250)
*diw/rofon (delta,1251)
*diw/ruc (delta,1252)
*diwruxh/ (delta,1253)
*diwso/meqa (delta,1254)
*diwsth=rsin (delta,1255)
*di/paltos (delta,1256)
*diplasia/sai (delta,1257)
*diplai= (delta,1258)
*diplo/h (delta,1259)
*diplo/h (delta,1260)
*diplou=n *k (delta,1261)
*diplou=n ka/ppa (delta,1262)
*dipodi/a (delta,1263)
*diptu/xia (delta,1264)
*di/puros a)/rtos (delta,1265)
*di/rkh (delta,1266)
*di\s e(pta\ plhgai=s polu/pous pilou/menos (delta,1267)
*diskeu/wn (delta,1268)
*di/skos (delta,1269)
*dista/zw (delta,1270)
*dita/lanton (delta,1271)
*di\s kra/mbh qa/natos (delta,1272)
*dioignu/ntes (delta,1273)
*dioidou/ntwn (delta,1274)
*dioidou=sa (delta,1275)
*dioikiei=n (delta,1276)
*dioiki/zw (delta,1277)
*dioi/setai (delta,1280)
*dioi/setai (delta,1281)
*dioi/sein (delta,1282)
*dioi/somai (delta,1283)
*di/ugros (delta,1284)
*diu/lisis (delta,1285)
*diupni/zw (delta,1286)
*difalaggi/a a)nti/stomos (delta,1287)
*difasi/a (delta,1288)
*difa/sia (delta,1289)
*difqe/ra (delta,1290)
*difrei/a (delta,1291)
*difrhlatw=n (delta,1292)
*difri/skos (delta,1293)
*di/fron (delta,1294)
*difrofo/roi (delta,1295)
*difua= (delta,1296)
*difw=n (delta,1297)
*dixh= (delta,1300)
*di/xhla zw=|a (delta,1301)
*dixomhni/a (delta,1302)
*dixo/qen (delta,1303)
*dixotomi/a fa/laggos (delta,1304)
*di/ya (delta,1305)
*diya/s (delta,1306)
*diyw= (delta,1307)
*diyw/|hs (delta,1308)
*dmhqe/nta (delta,1309)
*dmhko/tes (delta,1310)
*dmh=sis (delta,1311)
*dmwi/s (delta,1312)
*dmw/s (delta,1313)
*dnopali/ceis (delta,1315)
*doa/cw (delta,1317)
*do/beira (delta,1318)
*dogmati/zei (delta,1319)
*doqih=ni (delta,1320)
*doqiw/n (delta,1321)
*dokeu/ei (delta,1322)
*do/khsis (delta,1323)
*do/khsis a)lhqei/as (delta,1324)
*dokhsi/sofos (delta,1325)
*doki/des (delta,1326)
*dokima/sas (delta,1327)
*dokimasqei/s (delta,1328)
*dokimasi/an e)paggei=lai (delta,1329)
*dokimasth=res (delta,1330)
*do/kimos (delta,1331)
*dokimw/tatai tw=n po/lewn (delta,1332)
*doko/s (delta,1333)
*dokou=nta (delta,1334)
*doli/wnos (delta,1335)
*dolixa/ (delta,1336)
*dolixeu/ousi (delta,1337)
*dolixo/n (delta,1338)
*do/lixos (delta,1339)
*dolixo/skion (delta,1340)
*dolobe/llas (delta,1341)
*dolo/mhtis (delta,1342)
*do/los (delta,1343)
*do/loy (delta,1344)
*do/lwn (delta,1345)
*do/lwnes (delta,1346)
*dolw/neia (delta,1347)
*do/ma (delta,1348)
*do/men, o(/s ken dw=|: kai\ mh\ do/men, o(/s ken mh\ dw=| (delta,1349)
*dome/stikoi (delta,1350)
*dometiano/s (delta,1351)
*dometiano/s (delta,1352)
*dome/tios (delta,1353)
*domi/tios (delta,1354)
*domni=nos (delta,1355)
*do/mnos (delta,1356)
*do/nakes (delta,1359)
*dona=tos (delta,1360)
*donei=tai (delta,1361)
*do/ca (delta,1362)
*do/ca (delta,1363)
*do/ca (delta,1364)
*do/ca (delta,1365)
*doca/zw (delta,1366)
*do/ca qeou= (delta,1367)
*do/can (delta,1368)
*doca/rion (delta,1369)
*doca/sai (delta,1370)
*docasi/as (delta,1371)
*do/chs (delta,1372)
*docokopi/a (delta,1373)
*docologw= se (delta,1374)
*docou/menoi (delta,1375)
*dora/ (delta,1376)
*do/rata (delta,1377)
*dora/tion (delta,1378)
*dori/ (delta,1379)
*doria/lwton (delta,1380)
*dori/klutos (delta,1381)
*dori/kthtos plou=tos (delta,1382)
*do/rillos (delta,1383)
*dori/skos (delta,1384)
*dorkali/des (delta,1385)
*dorka/s (delta,1386)
*do/rkwn (delta,1387)
*dorodo/kos (delta,1388)
*doro/s (delta,1389)
*dorph/sas (delta,1390)
*do/rpeia (delta,1391)
*do/rpistos (delta,1392)
*do/rpos (delta,1393)
*do/ru (delta,1394)
*do/ru khru/keion (delta,1395)
*dorula/eion (delta,1396)
*dorume/dwn (delta,1397)
*dorumh/storos (delta,1398)
*doru/cenos (delta,1399)
*doruco/s (delta,1400)
*dorusso/ntwn mo/xqwn (delta,1401)
*doruforei= (delta,1402)
*dorufo/roi (delta,1403)
*do/s (delta,1404)
*dosi/qeos (delta,1405)
*do/sis (delta,1406)
*do/ths (delta,1411)
*doulagwgw= (delta,1412)
*douleu/w (delta,1413)
*doulei/a (delta,1414)
*doulixodei/rwn (delta,1417)
*doulokrati/an (delta,1418)
*dou=los w)\n ko/mhn e)/xeis (delta,1419)
*dou=los (delta,1420)
*doulosu/nh (delta,1421)
*doulw= (delta,1422)
*dou/lwn po/lis (delta,1423)
*dou=loi (delta,1424)
*dou/phsen (delta,1425)
*dou=pon (delta,1426)
*dou/pwn (delta,1427)
*doura/teios i(/ppos (delta,1428)
*douri\ (delta,1430)
*douri/lhptos (delta,1431)
*dou=ris (delta,1432)
*dourodo/khs (delta,1433)
*doxmh/ (delta,1434)
*doxmh/ (delta,1435)
*do/xmion (delta,1436)
*dw= (delta,1437)
*dwdeka/boion (delta,1438)
*dwdekadw/rw| (delta,1439)
*dwdeka/krounos (delta,1440)
*dwdeka/krounon sto/ma (delta,1441)
*dwdekamh/xanon (delta,1442)
*dwdekathmo/rion (delta,1443)
*dwdeki/des (delta,1444)
*dwdwnai=on xalkei=on (delta,1445)
*dwdwnai=os (delta,1446)
*dwdw/nh (delta,1447)
*dwh/k (delta,1448)
*dw=ma (delta,1449)
*dwnatikh\ dia/dosis (delta,1450)
*dw=ra qeou\s pei/qei kai\ ai)doi/ous basilh=as (delta,1451)
*dw=ra kai\ dwreai\ diafe/rei (delta,1452)
*dwrea/ (delta,1453)
*dwrh/k (delta,1454)
*dwrhsa/menos xrh/masi mega/lois (delta,1455)
*dwrhto/n (delta,1456)
*dwrhto/s (delta,1457)
*dwria/zein (delta,1458)
*dwrieu\s (delta,1459)
*dw/rios (delta,1461)
*dw/rios (delta,1462)
*dwri/skos (delta,1464)
*dwristi/ (delta,1465)
*dwri/xa (delta,1466)
*dwrografh/ (delta,1467)
*dwrodokhqe/nta (delta,1468)
*dwrodokh/santa (delta,1469)
*dwrodokh/sas (delta,1470)
*dwrodo/kos (delta,1471)
*dw=ron (delta,1472)
*dw/rwn do/khsin (delta,1473)
*dw=ros (delta,1476)
*dwrou=mai (delta,1477)
*dw/s (delta,1478)
*dwsia/dhs (delta,1479)
*dwsi/qeos (delta,1481)
*dwsi/pugos (delta,1482)
*dw/swn (delta,1483)
*dwti/nh (delta,1484)
*dwtu/s, dwtu/os (delta,1487)
*dra=| (delta,1488)
*dra= (delta,1489)
*dra/gmata (delta,1490)
*dragmh\ xalazw=sa (delta,1491)
*dra/kaulos (delta,1492)
*dra/kwn (delta,1495)
*dra/kwn (delta,1496)
*dra/kwn (delta,1497)
*dra=ma (delta,1498)
*dramatourgh/sas (delta,1499)
*dra/mh|s (delta,1500)
*dra/os (delta,1501)
*drapeteu/sas (delta,1502)
*drape/ths (delta,1503)
*drape/ths klh=ros (delta,1504)
*drapeti/nda (delta,1505)
*dra/pwn (delta,1506)
*dra/sas (delta,1507)
*drasei/eis (delta,1508)
*drasmo/s (delta,1509)
*dra/somai (delta,1510)
*dra=son (delta,1511)
*drasth/rion (delta,1512)
*drasth/rios (delta,1513)
*drasthri/ois (delta,1514)
*draxarneu= (delta,1515)
*draxmh/ (delta,1516)
*draxmh/ (delta,1516)
*drepanhfo/ra te/qrippa (delta,1517)
*drepanhfo/ros (delta,1518)
*dre/petai (delta,1519)
*dre/pomai (delta,1520)
*dre/pou (delta,1521)
*drefqh=nai (delta,1522)
*drh=sos (delta,1523)
*drici/paros (delta,1528)
*drimw/ (delta,1529)
*dri/os (delta,1530)
*droggi/lwn (delta,1531)
*dromai=os (delta,1532)
*dromokh/rukes (delta,1533)
*dromixai/ths (delta,1534)
*dro/mois (delta,1535)
*drw/mena (delta,1536)
*drw/ntwn (delta,1537)
*drwpaki/zw (delta,1538)
*drw=pac (delta,1539)
*drwpi/dhs (delta,1540)
*dru/inos (delta,1541)
*drui/+dai (delta,1542)
*drumo/s (delta,1543)
*drumo/s (delta,1544)
*druokoi/ths (delta,1545)
*dru/opes (delta,1546)
*dru/oxoi (delta,1547)
*dru/ppa (delta,1548)
*drupe/phs (delta,1549)
*drupolei=n (delta,1550)
*dru=s (delta,1551)
*dru=s (delta,1552)
*druto/mos (delta,1553)
*dru/faktoi (delta,1554)
*dru/fh (delta,1555)
*doia/ (delta,1558)
*doidukopoio/s (delta,1559)
*doi=duc (delta,1560)
*doi/hmen (delta,1561)
*doioi/ (delta,1562)
*dua/zei (delta,1563)
*duero/n (delta,1564)
*duei=n (delta,1565)
*du/h (delta,1566)
*duhpaqh/s (delta,1567)
*du=qi (delta,1568)
*du/mas (delta,1569)
*du/mh (delta,1570)
*du/namis (delta,1571)
*du/namis (delta,1572)
*du/namis (delta,1573)
*dunath/n (delta,1574)
*dunasteu/w (delta,1575)
*dunastei/a (delta,1576)
*duna/sthn (delta,1577)
*du=nai (delta,1578)
*du/nwmai (delta,1579)
*duokaideka/th (delta,1580)
*duwdeka/th (delta,1582)
*duoi=n (delta,1584)
*durra/xion (delta,1585)
*durra/xion (delta,1586)
*dusa/lghtos (delta,1587)
*dusalqe/s (delta,1588)
*dusa/lwton (delta,1589)
*dusana/gwgos (delta,1590)
*dusanasxetou=si (delta,1591)
*dusanasxe/tws (delta,1592)
*dusa/nisos (delta,1593)
*dusaw=n a)ne/mwn (delta,1594)
*dusa/nthton (delta,1595)
*dusarestou/menos (delta,1596)
*dusaristoto/keia (delta,1597)
*dusau/lhs (delta,1598)
*dusaxqe/s (delta,1599)
*dusbh=res (delta,1600)
*dusbouli/a (delta,1601)
*dusbra/kanos (delta,1602)
*dusga/rgalis (delta,1603)
*dusgenh/s (delta,1604)
*dusdia/llakton (delta,1605)
*dusdia/feukton (delta,1606)
*dusdio/rqwtos (delta,1607)
*dusaia/ktou (delta,1608)
*dusse/beia (delta,1609)
*duse/kluta (delta,1612)
*duse/ktwn (delta,1613)
*duse/mbolos (delta,1614)
*duse/nteuktos (delta,1615)
*duse/citos (delta,1616)
*duse/coiston (delta,1617)
*duseph/bolos (delta,1618)
*du/sergon (delta,1619)
*du/serin (delta,1620)
*dusermi/as (delta,1621)
*du/sermos (delta,1622)
*du/serws (delta,1623)
*du/szhloi (delta,1624)
*duseidh/s (delta,1625)
*dusei/kaston (delta,1626)
*dusei/mwn (delta,1627)
*duseiresi/a (delta,1628)
*dushlegh/s (delta,1629)
*dush/nemon (delta,1630)
*dushni/ous (delta,1631)
*dush/nukton (delta,1632)
*dush=res (delta,1633)
*dushxh/s (delta,1634)
*dusi/aton (delta,1635)
*dusiqa/lassa (delta,1636)
*du/sqeos (delta,1639)
*dusqeth/sas (delta,1640)
*dusqh/ratos (delta,1641)
*du/squmos (delta,1642)
*duska/qekton (delta,1643)
*duskela/dou (delta,1644)
*duski/nhte (delta,1645)
*duskle/a (delta,1646)
*dusklee/s (delta,1647)
*dusklh|do/niston (delta,1648)
*duskolai/nein (delta,1649)
*duskoloka/mptous w)|da/s (delta,1650)
*du/skwfos (delta,1651)
*duslo/giston (delta,1652)
*du/slofa (delta,1653)
*dusluto/tatos (delta,1654)
*dusmai=s bi/ou (delta,1655)
*dusmenai/nw (delta,1656)
*dusme/neia (delta,1657)
*du/smhnis (delta,1658)
*du/smhtis (delta,1659)
*dusmikw=n (delta,1660)
*dusmi/shtos (delta,1661)
*du/smoros (delta,1662)
*du/snous (delta,1663)
*duscu/mbola (delta,1664)
*dusodi/a (delta,1665)
*du/sodos (delta,1666)
*duso/moia (delta,1667)
*du/sorgos (delta,1668)
*du/sosmos (delta,1671)
*dusw/dhs (delta,1672)
*dusw/numos (delta,1673)
*duswpei=sqai (delta,1674)
*duswpw= (delta,1677)
*duswrh/sontai (delta,1678)
*du/swron (delta,1679)
*duspa/laistos (delta,1680)
*duspale/s (delta,1680)
*du/spari (delta,1681)
*duspa/riton (delta,1682)
*duspe/mfelon (delta,1683)
*duspai/palos (delta,1684)
*duspeth/s (delta,1685)
*duspetou=nta (delta,1686)
*duspeiqh\s (delta,1687)
*duspotmo/teron (delta,1691)
*duspro/sita (delta,1692)
*duste/kmarton (delta,1695)
*du/sthnos (delta,1696)
*du/sthnos (delta,1697)
*dusto/pastos (delta,1698)
*dustopw/tata (delta,1699)
*dustrapeli/a (delta,1700)
*dustra/pelos (delta,1701)
*du/strhtos (delta,1702)
*dustropi/a (delta,1703)
*du/stropon (delta,1704)
*du/stros (delta,1705)
*dusoi/ktou (delta,1706)
*du/soimos (delta,1707)
*dusu/poistos (delta,1708)
*du/soistos (delta,1709)
*dusfhmi/a (delta,1710)
*du/sfora (delta,1711)
*dusfo/rastos (delta,1712)
*dusfw/ratos (delta,1713)
*dusxerasma/twn (delta,1714)
*dusxe/raine (delta,1715)
*dusxe/reia (delta,1716)