You may want to reset your display options:

*fabe/as (phi,1)
*fa/bios *pi/ktwr (phi,2)
*fa/bios (phi,3)
*fabwri=nos (phi,4)
*fabri/kios (phi,5)
*faganqrw/pwn (phi,6)
*fage/daina (phi,7)
*fagei=n zw=n (phi,8)
*fagei=n (phi,9)
*fagh/mata (phi,10)
*fa/gw (phi,11)
*fa/gwmen kai\ pi/wmen (phi,12)
*fagu/lion (phi,13)
*fae/qwn (phi,16)
*faesfo/rous (phi,19)
*faeino/n (phi,20)
*faei/nw (phi,21)
*faqi/ (phi,22)
*fakai= (phi,23)
*fakou= gwni/an kratei=s (phi,23)
*fakee/ (phi,24)
*fa/kellon (phi,25)
*fa/kellon (phi,26)
*fa/kellos (phi,27)
*fakio/lion (phi,28)
*fa/la (phi,29)
*falaggarxi/a (phi,30)
*fa/lagges (phi,31)
*fa/lagges (phi,32)
*fa/lagc (phi,33)
*fa/lagc (phi,34)
*falagghdo/n (phi,35)
*falakro/s (phi,38)
*fa/lara (phi,42)
*fa/laris (phi,43)
*falla/kion (phi,44)
*falhreu/s (phi,46)
*falhrio/wsa (phi,47)
*falhri/s (phi,48)
*falhri=tai (phi,48)
*fa/lhroi (phi,49)
*falh=s (phi,50)
*fallika/ (phi,51)
*fali/skoi (phi,52)
*falki/dios (phi,53)
*fa/lkwn (phi,54)
*falkwni/lla (phi,55)
*fa/lon (phi,56)
*fa/los (phi,57)
*fallofo/roi (phi,58)
*falloi/ (phi,59)
*falloi/ (phi,60)
*faloi/ (phi,61)
*fame/as (phi,62)
*fame/n (phi,63)
*fa/mwssa (phi,64)
*fana/s (phi,65)
*fa/nai (phi,66)
*fa/nai (phi,67)
*fa/nai (phi,68)
*fanerw= (phi,69)
*fanerw=s (phi,70)
*fanh/ (phi,71)
*fa/nhs (phi,72)
*fani/as (phi,73)
*fani/as (phi,74)
*fa/nion (phi,75)
*fano/dhmos (phi,76)
*fano/s (phi,77)
*fanostra/th (phi,78)
*fano/teron (phi,79)
*fanoteu=sin (phi,80)
*fanw=n (phi,81)
*fanta/zomai (phi,82)
*fantasi/a (phi,83)
*fantasi/a (phi,84)
*fantasi/a kai\ fa/ntasma diafe/rei (phi,85)
*fa/wn (phi,89)
*fa/ragc (phi,90)
*fa/ragc (phi,91)
*faraw/ (phi,92)
*fare/s (phi,93)
*farisai=oi (phi,94)
*fariseu\s (phi,95)
*fare/tra (phi,96)
*farmaka=s (phi,97)
*farmakeu/s (phi,98)
*farmakeu/w (phi,99)
*farmakei/a (phi,100)
*farmakei/as (phi,101)
*farmaki/as (phi,102)
*fa/rmakon (phi,103)
*farmako/s (phi,104)
*farmako/s (phi,105)
*farmakou/s (phi,106)
*farma/koisi (phi,107)
*farma/cas (phi,108)
*farma/ttwn (phi,109)
*farmouqi/ (phi,110)
*fa/rnoutis (phi,111)
*fa/ros (phi,112)
*fa/ros (phi,113)
*fa/ros (phi,114)
*farsali/si (phi,115)
*fa/rsos (phi,116)
*fa/rugc (phi,117)
*fa/s (phi,118)
*fasa/hlos (phi,119)
*fa/sganon (phi,120)
*fa/shlis (phi,121)
*fasi/ (phi,122)
*fasianoi\ kata/logoi (phi,122)
*fasianoi/ (phi,125)
*fa/sis (phi,126)
*faskw/lion (phi,127)
*fa/skwn (phi,128)
*fa/sma (phi,129)
*fate/ (phi,130)
*fa/tis (phi,131)
*fa/tnh (phi,132)
*fatnw/mata (phi,133)
*fatnwto/n (phi,134)
*fa/tores (phi,135)
*fatri/a (phi,136)
*fau/lh khli/s (phi,137)
*fauli/a (phi,138)
*fauli/zei (phi,139)
*fau=lon (phi,140)
*fau=lon (phi,141)
*fau=los (phi,142)
*fau=los (phi,143)
*fa/u+llos (phi,144)
*fau/lws (phi,145)
*fau/lws e)rei/dei (phi,146)
*fau/lws pa/nu (phi,147)
*fau=nos (phi,148)
*fau=sis (phi,149)
*faiaki/a (phi,150)
*faia/n (phi,151)
*fai/ac (phi,152)
*faidimo/entes (phi,153)
*fai/dwn (phi,154)
*fai=dra (phi,155)
*faidria/s (phi,156)
*faidro/s (phi,157)
*faidrwpo/n (phi,158)
*fai=en (phi,161)
*fai/hmen (phi,162)
*faika/ (phi,163)
*faikoi=si (phi,164)
*failw/nhs (phi,165)
*failw/nhs (phi,166)
*fai/nein (phi,167)
*fai/nein (phi,168)
*fai/nomai/ soi kalo/s (phi,171)
*faino/mena (phi,172)
*fai/nwn (phi,175)
*faio/n (phi,179)
*faio/s (phi,180)
*faistiw=nos (phi,181)
*faisto/s (phi,182)
*fe/betai (phi,183)
*febroua/rios (phi,184)
*fegw/r (phi,185)
*fedei+ko/missa (phi,186)
*fellagwgi/a (phi,187)
*fella/s (phi,188)
*felle/a (phi,189)
*felleu/s (phi,189)
*fellei=s (phi,190)
*fe/llios (phi,191)
*fe/llos (phi,192)
*feloure/a (phi,193)
*fena/kh (phi,194)
*fena/kh (phi,195)
*fenaki/zei (phi,196)
*fe/nac (phi,197)
*fenare/ths (phi,198)
*feneo/s (phi,199)
*feno/lhs (phi,200)
*fe/nw (phi,201)
*fera/s (phi,202)
*fe/raspis (phi,203)
*feraugh/s (phi,204)
*fe/rbei (phi,205)
*fe/re (phi,206)
*fere/gguos (phi,207)
*fere/gguos (phi,208)
*ferezai=os (phi,209)
*fe/reqra (phi,210)
*fereka/kous (phi,211)
*ferekra/ths (phi,212)
*fe/reklos (phi,213)
*fereku/dhs (phi,214)
*fereku/dhs (phi,215)
*fereku/dhs (phi,216)
*fereku/dhs (phi,217)
*fe/re nu=n a)po\ tou= kra/nous moi to\ ptero/n (phi,218)
*feresbi/ous (phi,219)
*fereti/ma (phi,220)
*fere/oikos (phi,221)
*fe/rein (phi,222)
*fe/riston (phi,223)
*fernh/ (phi,224)
*fernh/ (phi,225)
*ferome/nou (phi,226)
*fe/rw (phi,227)
*ferwni/a (phi,228)
*ferw/numos (phi,229)
*ferw/ras (phi,230)
*fersefo/nh (phi,231)
*fe/rteron (phi,232)
*fe/rtrw| (phi,233)
*feska/sion (phi,234)
*feu= (phi,235)
*feu/gontas (phi,236)
*feu/goien (phi,237)
*feukte/on (phi,238)
*fe/yalos (phi,239)
*feya/lw| (phi,240)
*feia/ (phi,241)
*fei/das (phi,244)
*feidh/setai (phi,245)
*feidi/as (phi,246)
*feidw/ (phi,249)
*feidwlo/s (phi,250)
*fei/dwn (phi,251)
*feismonh/ (phi,252)
*feiso/meqa (phi,253)
*feisw/n (phi,254)
*fh= (phi,255)
*fhgaieu=si (phi,256)
*fhgou=s (phi,261)
*fhgou/sion (phi,262)
*fh/lhkes (phi,263)
*fh/lhc (phi,264)
*fh=los (phi,265)
*fhlou=n (phi,266)
*fhlw/mata (phi,267)
*fhlw/seis (phi,268)
*fh/mh (phi,269)
*fhmi/ (phi,270)
*fhmi/zw (phi,271)
*fhmismo/s (phi,272)
*fh/nas (phi,273)
*fh=nai (phi,274)
*fh/nh (phi,275)
*fh=ras (phi,276)
*fhrh/ (phi,277)
*fh/s (phi,278)
*fh=stos (phi,279)
*fia/lhn a)mfi/qeton (phi,283)
*fi/balis (phi,287)
*fiblatw/rion (phi,288)
*figaleu/s (phi,289)
*fi/gion (phi,290)
*fidhnai=os (phi,291)
*fikidi/zein (phi,292)
*fila/grios (phi,295)
*filadelfe/ws (phi,296)
*fi/laqlos (phi,297)
*fila/mmwn (phi,300)
*filampelwta/th (phi,301)
*filanqrwphqei/s (phi,302)
*filarguri/a (phi,304)
*filauti/as (phi,305)
*filai/as (phi,306)
*filaini/s (phi,307)
*file/tairos (phi,308)
*filaiti/wn (phi,309)
*file/as (phi,310)
*fi/lews (phi,311)
*filergo/s (phi,312)
*fi/lerws (phi,315)
*file/yios (phi,316)
*filei= ga/r pws (phi,317)
*fi/lh kefalh/ (phi,324)
*filhkoi/+a (phi,325)
*filhliasth/s (phi,326)
*filh/mwn (phi,327)
*filh/mwn (phi,328)
*filh/mwn (phi,329)
*filh/nemos (phi,330)
*fi/lhc (phi,331)
*filh/tas (phi,332)
*filh/tas (phi,333)
*filhtai/ (phi,334)
*filhte/wn (phi,335)
*filhth/s (phi,336)
*fili/a (phi,338)
*filia/zw (phi,339)
*filikh/simos (phi,340)
*filli/wnos (phi,343)
*filippi/dhs (phi,346)
*filippi/dhs (phi,347)
*filippiko/s (phi,348)
*filippiko/s (phi,349)
*filippi/wn (phi,350)
*fi/lippos (phi,351)
*fi/lippos (phi,352)
*fi/lippos (phi,353)
*fi/lippos (phi,354)
*fi/lippos (phi,355)
*fili/ppou a)lektruw/n (phi,356)
*fili/skos (phi,357)
*fili/skos (phi,358)
*fili/skos (phi,359)
*fili/skos (phi,360)
*fili/skos (phi,361)
*fili/skos (phi,362)
*filisti/dhs (phi,363)
*filisti/wn (phi,364)
*fi/listos (phi,365)
*fili/tia (phi,366)
*fi/lioi (phi,367)
*filogo/nios (phi,368)
*filogu/nnis (phi,369)
*filodespoteu/omai (phi,370)
*filodwri/a (phi,371)
*filoqhrei= (phi,374)
*filo/qhros (phi,375)
*filoka/lws (phi,376)
*filo/kenon sto/ma (phi,377)
*filoklh=s (phi,378)
*filoklh=s (phi,379)
*filokompw=n (phi,380)
*filokra/ths (phi,381)
*filokte/anos (phi,382)
*filokth/ths (phi,383)
*filo/laos (phi,384)
*filomaqh/s (phi,385)
*fi/lon (phi,390)
*filoneiki/a (phi,391)
*filo/cenos (phi,394)
*filo/cenos (phi,395)
*filoceno/tatos (phi,396)
*filo/peustos (phi,402)
*filo/ponos (phi,405)
*filoponw= (phi,406)
*filopo/nwn (phi,407)
*filopo/ths (phi,408)
*filopoi/mhn (phi,409)
*fi/los (phi,410)
*fi/los (phi,411)
*fi/los (phi,412)
*filosofei=n (phi,415)
*filosofi/a. *filosofi/a (phi,416)
*filosofi/as (phi,417)
*filo/sofos (phi,418)
*filo/sofos (phi,419)
*filosofw= (phi,420)
*filo/stratos (phi,421)
*filo/stratos (phi,422)
*filo/stratos (phi,423)
*filote/xnhma (phi,424)
*filothsi/a (phi,427)
*filothsi/as (phi,428)
*filo/thta (phi,429)
*filotimei=tai (phi,430)
*filotimi/a (phi,431)
*filotimi/as (phi,432)
*filotimou=mai (phi,434)
*filoti/mws (phi,435)
*filou=rgos (phi,436)
*filofrone/stata (phi,437)
*filofro/nws (phi,438)
*filofronw= (phi,439)
*filofrosu/nh (phi,440)
*filo/xoros (phi,441)
*filw|do\n ge/nos (phi,444)
*filwqe/ntes (phi,445)
*filwqh=nai (phi,446)
*fi/lwn (phi,447)
*fi/lwn (phi,448)
*fi/lwn (phi,449)
*filwni/dhs (phi,450)
*filw= se kai\ kh/domai (phi,451)
*filoi/ktiston (phi,454)
*filoi/ths (phi,455)
*filu/llios (phi,457)
*fi/lura (phi,458)
*filu/rinos *kinhsi/as (phi,459)
*fimina/lia (phi,460)
*finee/s (phi,466)
*fineu/s (phi,467)
*fi/neion (phi,468)
*fini/das (phi,469)
*firmiliano/s (phi,470)
*fi/skos (phi,471)
*fitrw=n (phi,472)
*fi/tu (phi,473)
*fitu=sai (phi,474)
*fqa/nei (phi,475)
*fqa/seie (phi,478)
*fqasa/menon (phi,479)
*fqai/h se (phi,480)
*fqe/ggomai (phi,482)
*fqei/r (phi,483)
*fqei/rw (phi,484)
*fqei=sqai (phi,485)
*fqh/menos (phi,486)
*fqh=nai (phi,487)
*fqh/setai (phi,488)
*fqi/a (phi,489)
*fqime/nhs nukto/s (phi,490)
*fqina/s (phi,491)
*fqi/nai (phi,492)
*fqi/nei (phi,493)
*fqinu/qwn (phi,495)
*fqi=os (phi,496)
*fqirw/ (phi,497)
*fqish/mbrotos (phi,498)
*fqish/noros (phi,499)
*fqi/sqai (phi,500)
*fqi/sis (phi,501)
*fqi/sontai (phi,502)
*fqo/h (phi,505)
*fqo/is (phi,506)
*fqoi/+s (phi,507)
*fqo/nos (phi,508)
*fqo/nos (phi,509)
*fqo/nos (phi,510)
*fqonw= soi (phi,511)
*sti/xoi *dhmhtri/ou ei)s fqonerou/s (phi,512)
*fqo/ros (phi,513)
*fla/bios (phi,514)
*fla/i+s (phi,515)
*fla/kkos (phi,516)
*flami/nios (phi,517)
*flau=ron (phi,519)
*flauro/taton (phi,520)
*flaurourgo/s (phi,520)
*fleba/zontes (phi,521)
*flebotomei=n (phi,522)
*fle/gma (phi,523)
*flegmai/nousan po/lin (phi,524)
*fle/gei (phi,525)
*fle/gwn (phi,526)
*fle/gwn (phi,527)
*flegrai/as pedi/on (phi,528)
*flegu/as (phi,529)
*flegura/ (phi,530)
*fledo/neia (phi,531)
*fle/w (phi,533)
*flhnafa=| (phi,534)
*flh/nafos (phi,535)
*flia/ (phi,536)
*fli/ei (phi,537)
*flo/gea (phi,538)
*flwbo/s (phi,542)
*floio/s (phi,545)
*floi/sbou (phi,546)
*flu/akes (phi,547)
*flu/aros (phi,548)
*fludou/menos (phi,549)
*fluei/a (phi,550)
*flu/ein (phi,551)
*flu/ktaina (phi,552)
*flukti/des (phi,553)
*fo/bas (phi,554)
*fobera/ (phi,555)
*fobero/s (phi,556)
*fobero\s (phi,556)
*fobesistra/th (phi,557)
*fo/bh (phi,558)
*fo/bos (phi,559)
*fobw= (phi,560)
*foleu/s (phi,561)
*foli/des (phi,562)
*folidwto/n (phi,563)
*foli/s (phi,564)
*folko/s (phi,565)
*fo/los (phi,566)
*foloui/+a (phi,567)
*fona=n (phi,568)
*fonh/ (phi,569)
*fonh=|si (phi,570)
*foni/a o(rmh/ (phi,571)
*fo/nos (phi,572)
*fo/nos e)/rreusen (phi,573)
*fonw=ntas (phi,574)
*fo/nou ptero/n (phi,575)
*foci=nos (phi,576)
*foco/s (phi,577)
*fo/wnta (phi,578)
*fo/ws (phi,579)
*fora/ (phi,580)
*fora/dhn (phi,581)
*fora/s (phi,582)
*forba/dwn (phi,583)
*forbantei=on (phi,584)
*forbai/a (phi,585)
*forbeia/n (phi,586)
*fo/rbion (phi,587)
*fore/ousi (phi,588)
*forei=on (phi,589)
*forei=tai (phi,590)
*forh=es (phi,591)
*forh/sw to\ ci/fos toloipo\n e)n mu/rtou kladi/ (phi,592)
*forhth/ (phi,593)
*forhto/n (phi,594)
*forhtw=s (phi,595)
*formari/a (phi,600)
*formhdo/n (phi,601)
*formhdo/n (phi,602)
*fo/rmigc (phi,603)
*formi/wn (phi,604)
*formi/sios (phi,605)
*formi/sios kai\ *megai/netos (phi,606)
*formi/skoi (phi,607)
*formo/s (phi,608)
*fo/rmos (phi,609)
*formofo/ros (phi,610)
*forolo/gos (phi,611)
*forolo/gos (phi,612)
*fo/ros (phi,613)
*fo/ros (phi,614)
*forw= (phi,615)
*forwneu/s (phi,616)
*forti/a (phi,617)
*forti/s (phi,618)
*fortikw=s (phi,619)
*fo/rtos (phi,620)
*foru/nw (phi,621)
*foru/cantes (phi,622)
*foruto/s (phi,623)
*fossa/ton (phi,624)
*fo/siris (phi,625)
*foua/liklon (phi,626)
*fou/rios *ka/millos (phi,627)
*fou=rka (phi,628)
*fou=rnos (phi,629)
*fw= (phi,630)
*fwgu/nw (phi,631)
*fw=don (phi,632)
*fw/|zw (phi,633)
*fw=|des (phi,634)
*fwkae/wn a)ra/ (phi,635)
*fwka=s (phi,636)
*fwkai/a (phi,637)
*fw/keia (phi,638)
*fwke/ws (phi,639)
*fwki/wnos (phi,640)
*fw/kh (phi,641)
*fw=kos (phi,642)
*fwkuli/dhs (phi,643)
*fwla/di (phi,644)
*fwlea\ (phi,645)
*fwleo/n (phi,646)
*fwleu/ousi (phi,647)
*fwlh/toroi (phi,648)
*fwli/s (phi,649)
*fw=men (phi,650)
*fwnaskei=n (phi,651)
*fwnei=n (phi,652)
*fwnh/ (phi,653)
*fwnh/ (phi,654)
*fwnh/ (phi,655)
*fwnh\ th=s bronth=s sou e)n tw=| troxw=| (phi,656)
*fwnh\ kai\ kraugh/ (phi,657)
*fw/nhma (phi,658)
*fwnh/sas (phi,659)
*fw=nos (phi,660)
*fwnw= (phi,661)
*fw/r (phi,662)
*fwraqei/s (phi,663)
*fwra=n (phi,664)
*fw=ras (phi,665)
*fwra/sas (phi,666)
*fw/ria (phi,667)
*fwriamo/s (phi,668)
*fw=ros (phi,669)
*fwruto/s (phi,670)
*fw/s (phi,671)
*fwsqoni/a (phi,672)
*fwsfo/ros (phi,673)
*fwssw/nion (phi,674)
*fw/swnos (phi,675)
*fwtau/geia (phi,678)
*fwteino/s (phi,679)
*fwti/zein (phi,680)
*fra/biqos (phi,681)
*fra/gkoi (phi,682)
*fra/gmata (phi,683)
*fragnu/ntes (phi,684)
*frade/os (phi,685)
*fra/dmwn (phi,686)
*frazo/menos (phi,687)
*fra/zousi (phi,688)
*fraw/ths (phi,689)
*fra/sas (phi,690)
*frasth=ras (phi,691)
*frasth=res (phi,692)
*frate/res (phi,693)
*fra/tores (phi,694)
*fraxqe/ntes (phi,695)
*frea/ntlhs (phi,696)
*fre/ar diafqora=s (phi,697)
*frea/rios (phi,698)
*frea/tia (phi,699)
*frenh/rhs (phi,700)
*freni/tis (phi,701)
*freno/qen (phi,704)
*freno/lhptos (phi,705)
*frenwqh=nai (phi,706)
*freoru/kths: *frewru/xos (phi,707)
*freoruktw= (phi,707)
*frei/ata (phi,708)
*frh/n (phi,709)
*frh/mas (phi,710)
*frh/tra (phi,711)
*fri/ka (phi,712)
*fri/kh (phi,713)
*frima/casqai (phi,714)
*frimassome/nh (phi,715)
*fri/c (phi,716)
*fri/c (phi,717)
*frico/trixa (phi,718)
*fri/ssw (phi,719)
*fro/nhma (phi,720)
*fro/nhma (phi,721)
*fronhmatisqh=nai (phi,724)
*fronhmatismo/n (phi,725)
*fro/nin (phi,727)
*fronou/ntwn (phi,728)
*fronw= (phi,729)
*fronw= (phi,730)
*frontizo/ntwn (phi,731)
*fronti/zw (phi,732)
*fronti/s (phi,733)
*frontisth/rion (phi,734)
*fro/ntwn (phi,735)
*frwgei=n (phi,736)
*frou=da (phi,737)
*frou=dos (phi,738)
*froura/ (phi,739)
*frourei= (phi,740)
*frourei=n h)\ ploutei=n (phi,741)
*frourh/seis e)n *naupa/ktw| (phi,742)
*frou/rion (phi,743)
*frouroi/ (phi,744)
*froi/mion (phi,745)
*fru/agma (phi,746)
*fruagmosemna/kous (phi,747)
*frua/ttesqai (phi,748)
*fru/ganon ti/qesqai (phi,749)
*fru/ga (phi,750)
*frugi/los o)/rnis, tou= *filh/monos ge/nous (phi,751)
*fru/gion (phi,752)
*fru/gios au)/lhsis (phi,753)
*frugi/wn e)ri/wn (phi,754)
*frukto/s (phi,755)
*frukto\s (phi,756)
*frukto/s (phi,757)
*fruktwri/a (phi,758)
*fruktwrw= (phi,758)
*fruktoi/ (phi,759)
*fru/nh e)/xousa lh/kuqon pro\s tai=s gna/qois (phi,760)
*fru=nis (phi,761)
*fru/nixos (phi,762)
*fru/nixos (phi,763)
*fru/nixos (phi,764)
*fru/nixos (phi,765)
*fruni/xou pa/laisma (phi,766)
*fru/nixos (phi,767)
*fru=nos (phi,768)
*fru/nwn kai\ *filokra/ths (phi,769)
*frunw/ndas (phi,770)
*fru/nwnos (phi,771)
*fru\c a)nh\r plhgei\s a)mei/nwn kai\ diakone/steros (phi,772)
*fru\c mhde\n h(=tton *spinqa/rou (phi,773)
*foiba=sqai (phi,777)
*foi=bai (phi,777)
*foi/bh (phi,778)
*foi/bios (phi,779)
*foi=bos (phi,780)
*foidera/toi (phi,781)
*foinikeli/ths (phi,784)
*foini/keion ai(=ma (phi,785)
*foinikh/i+a gra/mmata (phi,787)
*foiniki/da (phi,788)
*foiniki/dhs (phi,789)
*foinikiko/n (phi,790)
*foinikikw=n (phi,791)
*foini/kion e)/rnos (phi,792)
*foinikolo/fou (phi,794)
*foinikou=n (phi,795)
*foini/kwn e)gke/faloi (phi,796)
*foini/cw (phi,799)
*foi/nios (phi,800)
*foino/s (phi,802)
*foita=| (phi,803)
*foita/das (phi,804)
*foiti/a (phi,807)
*foi=tos (phi,808)
*foitw=nta (phi,809)
*fugadei/a (phi,810)
*fugga/nei (phi,811)
*fugh/ (phi,812)
*fugode/mnios (phi,813)
*fu/za (phi,814)
*fuzakino/s (phi,815)
*fuh/n (phi,816)
*fu/kh (phi,817)
*fuki/a (phi,818)
*fuki/da (phi,819)
*fu=kos (phi,820)
*fu=la (phi,821)
*fulakh/ (phi,822)
*fula/kia (phi,823)
*fu/lakos (phi,824)
*fulakth/rion (phi,825)
*fula/cantes (phi,826)
*fula/rxhs (phi,827)
*fu/larxos (phi,828)
*fu/larxos (phi,829)
*fula/simos (phi,830)
*fulai=os (phi,831)
*fule/ths (phi,832)
*fullei=a (phi,833)
*fulei/dhs (phi,834)
*fulh/ (phi,835)
*fulli/s (phi,836)
*fulh/ (phi,837)
*fulh/ (phi,838)
*fulistiei/m (phi,839)
*fulokrinei= (phi,840)
*fulo/maxos (phi,841)
*fu/lopis (phi,842)
*fu/mata (phi,843)
*fu/nta (phi,844)
*fu/chlis (phi,845)
*fu/cin (phi,846)
*fuo/menos (phi,847)
*fu/w (phi,848)
*fu/rama (phi,849)
*fu/rama (phi,850)
*fu/rdhn (phi,851)
*fu/rei (phi,852)
*fusalli/des (phi,853)
*fu/sasa (phi,854)
*fu=sa (phi,855)
*fu/samos (phi,856)
*fu/sei (phi,857)
*fu/sei (phi,858)
*fu/shn (phi,859)
*fu/sigges (phi,860)
*fusiko\s lo/gos (phi,862)
*fu/sis (phi,863)
*fu/sis (phi,864)
*fu/skh (phi,865)
*fusth\ ma/za (phi,868)
*fusw= (phi,869)
*futa/ (phi,870)
*futalih=s (phi,871)
*futali/zei (phi,872)
*futa/limos (phi,873)
*futa/lmios (phi,874)
*futei/a (phi,875)
*fu/tteion (phi,876)
*futhko/mos (phi,877)
*futikai/ (phi,878)
*fu/tlh (phi,879)