You may want to reset your display options:

*)=wa (omega,1)
*)w|a/ (omega,2)
*)watoqh/sw; (omega,3)
*)wba/c (omega,4)
*)wbe/listai (omega,5)
*)/wg (omega,6)
*)=wgaqe/ (omega,7)
*)wgeni/dai (omega,8)
*)wgkw/qh (omega,9)
*)/wgmeuon (omega,10)
*)/w|gnunto (omega,11)
*)wgu/gia kaka/ (omega,12)
*)wgu/gion (omega,13)
*(=wde (omega,14)
*(=wde/ pws (omega,15)
*)/w|dei (omega,16)
*)=w deilakri/wn su/ (omega,17)
*)w|dei=on (omega,18)
*)w|dh/ (omega,19)
*)w|dhko/s (omega,20)
*)w|dhkw/s (omega,21)
*)wdi/n (omega,22)
*)wdi/s (omega,23)
*)wdi=nes qana/tou kai\ pagi/des (omega,24)
*)/wdinon (omega,25)
*)wdi/nwn th\n kaq' h(mw=n loidori/an a)/qroun e)ce/xeas (omega,26)
*(wdi/ ph| (omega,27)
*(wdopoi/hsen (omega,29)
*)wdw/dei (omega,30)
*)wdu/sato (omega,31)
*)=w du/smor' *ai)=an (omega,32)
*)/w|eto (omega,33)
*)/wzesan (omega,34)
*)=w *zeu= (omega,35)
*)w|h/qhsan (omega,36)
*)=w *(hra/kleis, ti/ mai/nh| (omega,37)
*)wi/+gnunto (omega,38)
*)/wi+cen (omega,39)
*)=wka (omega,42)
*)wkeano/s (omega,43)
*)wkea/neion r(eu=ma (omega,44)
*)wkei=a (omega,45)
*)/wkeilen (omega,46)
*)/wkimon (omega,47)
*)wkina/khs (omega,48)
*)wki/naros (omega,49)
*)/wklasan (omega,50)
*)/wknoun (omega,51)
*)wku/alos nau=s (omega,52)
*)wku/molos (omega,53)
*)wku/moros (omega,54)
*)wkuplo/wn (omega,57)
*)wku/pteron (omega,58)
*)wku/rroos (omega,59)
*)wku/s (omega,60)
*)wkuto/kion *thle/fou (omega,61)
*)=w *lakia/dai (omega,62)
*)wle/kranon (omega,63)
*)=wlen (omega,64)
*)wle/nai (omega,65)
*)wleni/a (omega,66)
*)wle/nios a)gkw/n (omega,67)
*)/wlenos (omega,68)
*)wlesi/karpoi (omega,69)
*)wlh/n (omega,70)
*)wlh/n (omega,71)
*)wligw/rhtai (omega,72)
*)/wlisqon (omega,73)
*)=wlka (omega,74)
*)wlw/lein (omega,75)
*)=w lw=|ste (omega,76)
*(=wlloi (omega,77)
*)wlu/gion (omega,78)
*)wmaxqh/s (omega,81)
*)=w me/ga qau=ma (omega,82)
*)=w|mai (omega,83)
*)=w me/le (omega,84)
*)wmme/non (omega,85)
*)=w mhdamw=s (omega,86)
*)/w|mhn (omega,87)
*)wmhsa/menos (omega,88)
*)wmhstai/ (omega,89)
*(=w| mh/ 'sti ta/rbos drw=nti, tou=ton ou)d' e)/pos fobei= (omega,90)
*)wmh/ tis ei)=nai (omega,91)
*)/wmilla (omega,92)
*)wmoboi/+nas (omega,93)
*)wmobo/rwn (omega,94)
*)wmoge/rwn (omega,95)
*)wmokrath\s *ai)/as qolerw=| kei=tai xeimw=ni nosh/sas (omega,96)
*)=wmos (omega,97)
*)wmosme/nos, *)omwmosme/nos (omega,98)
*)wmwmo/kesan (omega,99)
*)wmoto/khsen (omega,100)
*)/wn (omega,105)
*)/wnato (omega,106)
*)=wner (omega,107)
*)/wneuon (omega,108)
*)wnh/ (omega,109)
*)wnhtia=n (omega,112)
*)wnhtiw=n (omega,113)
*)/wnhto (omega,114)
*)/wnia (omega,115)
*)wni/ous (omega,116)
*(/wnqrwpos (omega,117)
*)wnoma/dato (omega,118)
*)wnomasme/nos (omega,119)
*)wno/mhnen (omega,120)
*)=wnon (omega,121)
*)wnou=mai (omega,122)
*)wnou/menos (omega,123)
*)w|noxo/ei (omega,124)
*)=w nu=n qermoi\ bwmoi/ (omega,125)
*)=w nu=n me\n ou)dei/s, au)/rion d' u(pe/rmegas (omega,126)
*)=wcos (omega,127)
*)wcuqumw/qh (omega,128)
*)wo/p (omega,131)
*)wo/p (omega,132)
*)wopo/p, w)opo/pos (omega,133)
*)wotoka/tacis (omega,134)
*)=w ou(=tos (omega,135)
*)=w pa/nta su\ tolmw=n (omega,138)
*)=wpas (omega,139)
*)=w pai= (omega,140)
*)=w peri\ pa/nt' (omega,141)
*)=wpes (omega,142)
*)=wpis (omega,143)
*)=w plei=on i(/lws ai(mu/lhs a)lw/pekos (omega,144)
*)wpthme/nos (omega,147)
*(/wra (omega,149)
*)/wra (omega,150)
*(/wra (omega,151)
*(/wra ga/mwn (omega,152)
*(/wra e)/tous (omega,153)
*(wrai/+zw (omega,154)
*(wrai+sme/nh (omega,155)
*(/wra (omega,156)
*(wrakia/sas (omega,157)
*(wrakia/sas *krati=nos (omega,158)
*(wrapo/llwn (omega,159)
*)wra/t (omega,160)
*(wra/tios (omega,161)
*)wrguwme/nois (omega,164)
*)/wrgwn (omega,165)
*(=wrai (omega,166)
*(=wrai (omega,167)
*(wraioko/mos (omega,168)
*(wraiopolw= (omega,169)
*(wrai=os (omega,170)
*)wreo/s (omega,173)
*)=wres (omega,174)
*)wrei/quia (omega,175)
*)wrei/ths (omega,176)
*)wrei=on (omega,177)
*(wrh/b (omega,178)
*)wrhma/twn (omega,179)
*)wrh/ssontai (omega,180)
*(/wria (omega,181)
*)wrige/nhs (omega,182)
*)wrige/nhs (omega,183)
*(/wrimon (omega,186)
*(wri=nos (omega,187)
*)wri/wn (omega,188)
*)wri/wn (omega,189)
*(wri/ws (omega,190)
*(/wristos (omega,191)
*)/wrkupton (omega,194)
*(/wrma (omega,195)
*(wrme/nos (omega,196)
*(/wrmhsan (omega,197)
*(=wros (omega,202)
*(wrosko/pos (omega,203)
*)wrwpi/a (omega,204)
*)wrwpo/s (omega,205)
*)/wroren (omega,206)
*)wrugh/ (omega,207)
*)wru/etai (omega,208)
*)wruo/mhn (omega,209)
*)/wrusson (omega,210)
*)/wruxa (omega,211)
*)wrxipe/dhsas (omega,212)
*(ws (omega,213)
*(ws a)gaqa\ sullh/bdhn a(/panta/ soi fe/rw (omega,214)
*(wsanna/ (omega,215)
*(ws a)\n u(pe\r thlikou/twn (omega,216)
*(ws a)po/loito, ka)\n i)/sai ge/nwntai (omega,217)
*)/wsato e(auto/n (omega,218)
*(wsau/tws (omega,219)
*(/ws g' e)moi\ krith=| (omega,220)
*(ws dei= (omega,221)
*(ws dh/ sfin (omega,222)
*(ws e)k tw=n paro/ntwn (omega,223)
*(ws e)/ni (omega,224)
*(ws e)/ni ma/lista (omega,225)
*(ws e)pi/pan (omega,226)
*(ws e)/pos ei)pei=n (omega,227)
*(ws tu/pw| ei)pei=n (omega,228)
*(ws e)s pa=n a)pori/as a)fike/sqai (omega,229)
*(ws e)/oiken (omega,230)
*)wsqei/s (omega,233)
*)wsme/nw| (omega,235)
*(ws ou)k a)rke/soi (omega,236)
*(ws ou)x u(pa/rxwn, a)lla\ timwrou/menos (omega,237)
*)=w spermagoraiolekiqolaxanopw/lides (omega,240)
*(/wsper oi( nikhfo/roi periageiro/menoi (omega,241)
*(/wst' e)gw\ me\n h)le/hsa (omega,243)
*)/wsteia (omega,244)
*(ws th\n e)n *)/argei a)spi/da kaqelw/n (omega,245)
*)wsti/a (omega,246)
*)wsti/as (omega,247)
*)wstizome/nh (omega,248)
*)wstikw=s (omega,249)
*(ws to\ ei)ko/s (omega,250)
*(ws tu/pw| ei)pei=n (omega,251)
*(ws oi(=o/n te (omega,252)
*(\ws fa/san h( plhqu/s (omega,253)
*(ws sfo/dra (omega,254)
*)/wsfronto (omega,255)
*)wsxofo/ria (omega,256)
*)wsxofo/ros (omega,257)
*)=wta kateago/ta (omega,258)
*)wtakoustei=n (omega,259)
*)=w ta/n (omega,261)
*)wteilh/ (omega,262)
*(=w| to\ i(ero\n pu=r ou)k e)/cesti fush=sai (omega,263)
*)wto/eis (omega,264)
*)=wtos (omega,266)
*(wuto/s (omega,267)
*)/wfelen (omega,268)
*)wfelei/as (omega,269)
*)wfe/limon pra=gma (omega,270)
*)wfelw= (omega,273)
*)/wfein (omega,274)
*)=w 'fh/mere (omega,275)
*)wfqalmisme/nous (omega,276)
*)=wfqon (omega,277)
*)=w fqo/re (omega,278)
*)/wflhsa (omega,279)
*)=w fw=s (omega,280)
*)/w|xeto (omega,281)
*)/w|xeto a)piw/n (omega,282)
*)=wxos (omega,283)
*)=wxos (omega,284)
*)/w|xou (omega,285)
*)=wxros (omega,289)
*)/wy (omega,290)
*)=wya (omega,291)
*)wyi/kasin (omega,292)
*)wyi/sqh (omega,293)
*(wyopo/nos (omega,294)
*)wywnhko/tes (omega,295)