You may want to reset your display options:

*xabri/as (chi,1)
*xaga/nos (chi,2)
*xaga/nos (chi,3)
*xai/+a (chi,4)
*xa/laza (chi,5)
*xalaza=| (chi,6)
*xalara/ (chi,7)
*xala/sai (chi,8)
*xala/sw th\n i(era\n a)/gkuran (chi,9)
*xalastrai=on (chi,10)
*xalba/nh (chi,11)
*xaldai+koi=s e)pithdeu/masi (chi,12)
*xaldai=oi (chi,13)
*xaldi/nh (chi,14)
*xalai/stra (chi,15)
*xalepa\ ta\ kala/ (chi,16)
*xalepai/nei (chi,17)
*xalepo\n xori/ou ku/na geu/ein (chi,18)
*xalepw/taton (chi,19)
*xalepwta/tous lo/gous (chi,20)
*xali/krhtos poto/s (chi,21)
*xali/ma (chi,22)
*xalino/s (chi,23)
*xalinw= (chi,24)
*xa/lic (chi,25)
*xa/lis (chi,26)
*xa/lkeos (chi,29)
*xalkew=na (chi,30)
*xalkeu/w (chi,31)
*xalkeu/s (chi,32)
*xalkeuth/s (chi,33)
*xalkei=a (chi,34)
*xalkei=a (chi,35)
*xalkei=a (chi,36)
*xalkei=on (chi,37)
*xalkhdo/nioi (chi,38)
*xalkidi/zein (chi,42)
*xalkidiko\n di/wgma (chi,43)
*xalkidi=tis (chi,44)
*xalki/s (chi,45)
*xalki/oikos (chi,46)
*xalki/oisi (chi,47)
*xalkobarei=a (chi,48)
*xalkobate/s (chi,49)
*xalkokorusth/s (chi,50)
*xalkokro/twn (chi,51)
*xalkoli/banon (chi,52)
*xalko/pous *)erinnu/s (chi,53)
*xalkotu/pous (chi,54)
*xalkou=s (chi,55)
*xalkw=| (chi,56)
*xalu/bois (chi,60)
*xama/dis (chi,63)
*xamai/ (chi,64)
*xamaieuna/des (chi,65)
*xamaieu/retos (chi,66)
*xamai/zhloi (chi,67)
*xamai/leon (chi,70)
*xamaipe/teia (chi,71)
*xamairrepe/s (chi,72)
*xamaitupei=on (chi,73)
*xami=tis (chi,76)
*xamo/qen (chi,77)
*xamw/s (chi,78)
*xanaa/n (chi,79)
*xa/noi (chi,81)
*xa/ones (chi,82)
*xa/os (chi,83)
*xa/os (chi,84)
*xara/ (chi,85)
*xara/dra (chi,86)
*xara/drai (chi,87)
*xaradrai=os le/wn (chi,88)
*xaradrou=tai (chi,91)
*xa/raka (chi,92)
*xara/kwma (chi,93)
*xarakth=res (chi,94)
*xa/rac (chi,95)
*xa/rac (chi,96)
*xa/rac th\n a)/mpelon (chi,97)
*xa/racin (chi,98)
*xa/racos (chi,99)
*xari/dhmos (chi,102)
*xa/rien (chi,103)
*xa/rien (chi,104)
*xarienti/zeis kai\ katapai/zeis h(mw=n kai\ bwmoloxeu/h| (chi,105)
*xarientizo/menoi (chi,106)
*xariergo/s (chi,107)
*xarieste/rous (chi,108)
*xarie/ttwn (chi,109)
*xari/zesqai (chi,110)
*xari/zomai (chi,111)
*xari/kleia (chi,112)
*xariklh=s (chi,113)
*xa/rin (chi,114)
*xarina/dhs (chi,115)
*xarice/nh (chi,116)
*xari/wnos (chi,117)
*xa/ris (chi,118)
*xari/sasqai (chi,119)
*xa/risi kai\ *)afrodi/th| cu/ntrofos h( diallagh/ (chi,120)
*xari/sion (chi,121)
*xaristi/wnos (chi,122)
*xa/ritas (chi,123)
*xa/ritas (chi,124)
*xarite/nhs (chi,125)
*xariti/a (chi,126)
*xari/twn qru/mma (chi,127)
*xari/twn kai\ *mela/nippos (chi,128)
*xari/twn (chi,129)
*xa/rma (chi,130)
*xa/rmh (chi,131)
*xa/rmos (chi,132)
*xaropo/s (chi,133)
*xa/roy (chi,134)
*xa/rwn (chi,135)
*xa/rwn (chi,136)
*xa/rwn (chi,137)
*xa/rwn (chi,138)
*xarw/ndas (chi,139)
*xarw/neios qu/ra (chi,140)
*xarta/ (chi,141)
*xarto/n (chi,142)
*xartofula/kion (chi,143)
*xa/rubdis (chi,144)
*xassa/menos (chi,145)
*xasma=| (chi,146)
*xaska/zeis (chi,146)
*xaulio/dwn (chi,148)
*xau=non (chi,149)
*xaunopoli/tas (chi,150)
*xau/nwsin (chi,151)
*xauw=nas (chi,152)
*xaio/s (chi,153)
*xaire/as (chi,154)
*xai=re fi/lon fw=s (chi,157)
*xairefw=n (chi,158)
*xairefw=n (chi,159)
*xairefw=n (chi,160)
*xai/rein (chi,161)
*xai/rein (chi,162)
*xai/rein (chi,163)
*xai/rein (chi,164)
*xai/rein, eu)= pra/ttein, polla\ fronei=n (chi,165)
*xai/rein (chi,166)
*xai/rein ei)pw/n (chi,167)
*xai/rein, h)/n te bou/lhsq', h)/n te mh/ (chi,168)
*xairhdo/nos (chi,169)
*xairh/mwn (chi,170)
*xairidei=s (chi,171)
*xai=ris (chi,172)
*xai/romai (chi,173)
*xai/rw (chi,174)
*xairw/neia (chi,176)
*xai=tai (chi,179)
*xaith/eis i(/ppos (chi,180)
*xe/dropas (chi,181)
*xezhtiw=n (chi,182)
*xe/zomen (chi,183)
*xeqe/ntos (chi,184)
*xelido/nas (chi,185)
*xelido/nion me/los (chi,186)
*xelido/nwn mousei=a (chi,187)
*xelido/nwn fa/rmakon (chi,188)
*xelw/nas (chi,189)
*xelw/nh (chi,190)
*xelw/nh muiw=n (chi,191)
*xelw/nhs kre/a fagei=n (chi,192)
*xelwni/dos (chi,193)
*xelu/nh (chi,194)
*xe/lus (chi,195)
*xe/metla (chi,196)
*xe/w (chi,197)
*xera/dos (chi,198)
*xerekra/ths (chi,199)
*xe/rrews (chi,200)
*xerei/wn (chi,201)
*xe/rrh (chi,202)
*xerifure/a (chi,205)
*xermadi/w| (chi,206)
*xermasth/r (chi,207)
*xernh=tis (chi,208)
*xerni/ba (chi,209)
*xe/rniba (chi,210)
*xe/rnibos (chi,211)
*xerni/bwn (chi,212)
*xerniptome/nous (chi,213)
*xernifqe/nta (chi,214)
*xerni/yato (chi,214)
*xerro/nhsos (chi,215)
*xeroubei/m (chi,216)
*xesa=s (chi,219)
*xesei/w (chi,220)
*xettai=oi (chi,221)
*xeu=ma (chi,222)
*xeu/masi (chi,223)
*xeia=| (chi,224)
*xei=los (chi,225)
*xei=ma (chi,226)
*xeimei/a (chi,227)
*xeimadi/w| to/pw| (chi,228)
*xei/marros (chi,229)
*xeimaskh/santa (chi,230)
*xei/meqlon (chi,231)
*xeimeri/a w(/ra (chi,232)
*xeimw/n (chi,235)
*xeimw\n o)rniqi/as (chi,236)
*xei/r (chi,237)
*xei=ra (chi,238)
*xeiragwgi/a (chi,239)
*xeiraleipth/sas (chi,240)
*xeirayi/ai (chi,241)
*xei=res xalkai= (chi,242)
*xeiri/an (chi,243)
*xeiridwto/s (chi,244)
*xeiri/zw (chi,245)
*xeirismo/n (chi,246)
*xei/rista (chi,247)
*xeiro/bioi (chi,248)
*xeirobrw=ti (chi,249)
*xeiroda/i+kta qu/mata (chi,250)
*xeiro/kmhta (chi,253)
*xeiro/maktron (chi,254)
*xeirosko/poi (chi,259)
*xeirotonei=n to\ ai)doi=on (chi,260)
*xeirotonh/santes (chi,261)
*xeirotonhte/on (chi,262)
*xeirotoni/a (chi,263)
*xeirotonw= (chi,264)
*xeirou=mai (chi,265)
*xeirourgi/as (chi,266)
*xeirourgoi\ (chi,266)
*xei/rwn (chi,267)
*xeirw=nac (chi,268)
*xeirw/neion e(/lkos (chi,269)
*xeirw=n no/mw| (chi,270)
*xei/rwn (chi,271)
*xeirw/sasqai (chi,272)
*xeirw=sai (chi,273)
*xhlargoi=s (chi,274)
*xhlai/ (chi,275)
*xhlh/ (chi,276)
*xhlh\ o)/rous (chi,277)
*xhlo/s (chi,278)
*xhma/s (chi,279)
*xhmei/a (chi,280)
*xh/mh (chi,281)
*xh/n (chi,282)
*xhnalw/phc (chi,283)
*xh=na o)mnu/nai (chi,284)
*xhne/as (chi,285)
*xhni/skos (chi,286)
*xh/ra (chi,287)
*xhreu/w (chi,290)
*xh=ros (chi,291)
*xhrw/seien (chi,292)
*xhrwstai/ (chi,293)
*xh/tei (chi,294)
*xh/tei (chi,295)
*xia/zein (chi,296)
*xianeu/ei kai\ laika/zei (chi,297)
*xi/dra (chi,298)
*xi/dra (chi,299)
*xi/dran (chi,300)
*xi/dra e)reikta/ (chi,301)
*xibou/ldios (chi,302)
*xilh/ (chi,303)
*xi/lia (chi,304)
*xili/arxos (chi,305)
*xiliostu/s (chi,306)
*xiliwqe/nta (chi,307)
*xiliw=n, draxmw=n (chi,308)
*xi/lioi diako/sioi (chi,309)
*xilo/s (chi,310)
*xi/lwn (chi,311)
*xi/maros (chi,312)
*xi/metla (chi,313)
*xi=on kera/meion (chi,314)
*xio/nos (chi,315)
*xi/os (chi,316)
*xiw/n (chi,317)
*xiwni/dhs (chi,318)
*xira/s (chi,319)
*xitw/n (chi,320)
*xitwni/skous (chi,321)
*xqamala/ (chi,322)
*xqe/s (chi,323)
*xqesifwnw=n (chi,324)
*xqizoi/ (chi,325)
*xqoni/a (chi,326)
*xqo/nia loutra/ (chi,327)
*xqoni/as bronta/s (chi,328)
*xqoni/wn (chi,329)
*xqonopla/stou (chi,330)
*xqonostibh= (chi,331)
*xqw/n (chi,332)
*xlamu/s (chi,333)
*xlani/s (chi,334)
*xlai=na (chi,335)
*xitw\n (chi,335)
*xlai=nai (chi,336)
*xleua/zw (chi,337)
*xleuasi/a (chi,338)
*xlidano/n (chi,339)
*xlidh/ (chi,340)
*xlido/nas (chi,341)
*xli/dos (chi,342)
*xloa/w (chi,345)
*xloero/s (chi,346)
*xlo/h (chi,347)
*xloma/rwn (chi,348)
*xlou=nai (chi,349)
*xlou/neion (chi,350)
*xlwqa/rios (chi,351)
*xlwqoai=os (chi,352)
*xlwqo/muros (chi,353)
*xlwranqei/s (chi,354)
*xlwrei=on (chi,355)
*xlwri/s (chi,356)
*xlwro/n (chi,357)
*xlwro/s (chi,358)
*xno/as (chi,359)
*xnowde/stera (chi,360)
*xoa/nhs (chi,363)
*xoa/s (chi,364)
*xoa=s (chi,365)
*xoa/speion u(/dwr (chi,366)
*xoba/r (chi,367)
*xolodogo/mor (chi,368)
*xo/es (chi,369)
*xo/es (chi,370)
*xozi/as (chi,371)
*xoei=on (chi,372)
*xoh\ (chi,373)
*xo/hs (chi,374)
*xoi/+dia (chi,375)
*xoi+ko/s (chi,376)
*xola/des (chi,377)
*xolarge/wn (chi,378)
*xole/ra (chi,380)
*xollei=dai (chi,381)
*xo/lon (chi,385)
*xolw= (chi,386)
*xolwse/menai (chi,387)
*xolw=sin (chi,388)
*xo/nas (chi,389)
*xondri/ths (chi,390)
*xo/ndros (chi,391)
*xonsa/ (chi,392)
*xoo/s (chi,393)
*xoo/s (chi,394)
*xo/rdeue (chi,395)
*xordh/ (chi,396)
*xoreuth/s (chi,397)
*xorei/an (chi,398)
*xorhgi/a (chi,399)
*xorhgo/s (chi,400)
*xorhgw= (chi,401)
*xori/ambos (chi,402)
*xoriko/s (chi,403)
*xori/lh (chi,404)
*xo/rion (chi,405)
*xorobatw= (chi,406)
*xorode/kths (chi,407)
*xoro\n di/dwmi (chi,408)
*xoro/s (chi,409)
*xoro/s (chi,410)
*xorostatw=n (chi,411)
*xorta/zw (chi,412)
*xortai=os (chi,413)
*xoroi=si tw=n tragw|diw=n a)/xqetai (chi,414)
*xoroitu/pos (chi,415)
*xorumai=oi (chi,416)
*xosbi/as (chi,417)
*xosro/hs (chi,418)
*xou=s qana/tou (chi,419)
*xousi/ (chi,420)
*xwba/l (chi,421)
*xw/baros (chi,422)
*xwlh/ (chi,423)
*xwli/ambos (chi,424)
*xwlo/s (chi,425)
*xw=ma (chi,426)
*xw/mata xou=n (chi,427)
*xwmisdai/ths (chi,428)
*xw=nai (chi,429)
*xwneu/w (chi,430)
*xw=nos (chi,431)
*xw/ra (chi,435)
*xwrazi/n (chi,436)
*xwra/smios (chi,437)
*xw/raulos (chi,438)
*xwrei=n (chi,439)
*xwrh/b (chi,440)
*xwrh/sate (chi,441)
*xwri/zw (chi,442)
*xwrismo/s (chi,443)
*xwri\s i(ppei=s (chi,444)
*xwri\s ta\ *musw=n kai\ *frugw=n o(ri/smata (chi,445)
*xwri/ths (chi,446)
*xwritiko/s (chi,447)
*xw=ros (chi,448)
*xwrw= (chi,449)
*xw/sasqai (chi,450)
*xwstri/s (chi,451)
*xrai/nein (chi,452)
*xrai/smwsin (chi,453)
*xreme/ths (chi,454)
*xremeti/zei (chi,455)
*xremyiqe/atron (chi,456)
*xrewkopei=tai (chi,457)
*xre/os (chi,458)
*xre/os (chi,459)
*xrew=n a)pokopai/ (chi,462)
*xrew/sths (chi,463)
*xrewfeile/ths (chi,464)
*xrei/a (chi,465)
*xrei/ein (chi,466)
*xrei/h| (chi,467)
*xrei/w (chi,468)
*xrei/w (chi,469)
*xrei/w (chi,470)
*xrh/ (chi,471)
*xrh/|zw (chi,472)
*xrh=ma (chi,473)
*xrh=ma (chi,474)
*xrh=ma (chi,475)
*xrh/mata, xrh/mat' a)nh/r (chi,478)
*xrhmati/zesqai (chi,479)
*xrhmati/zesqai (chi,480)
*xrhmati/zei (chi,481)
*xrhmatisame/nwn (chi,482)
*xrhmatisa/menoi (chi,483)
*xrhmati/sesqai (chi,484)
*xrhma/tisis (chi,485)
*xrhmatismo/s (chi,486)
*xrhmatisth/s (chi,487)
*xrhma/twn (chi,488)
*xrhma/twn (chi,489)
*xrh=ma oi)ktroi/ (chi,490)
*xrh/mh (chi,491)
*xrh= moi (chi,492)
*xrh=n (chi,493)
*xrh=nai (chi,494)
*xrh=|s (chi,495)
*xrh/sasqai (chi,496)
*xrh/simon (chi,497)
*xrh/simon (chi,498)
*xrh/simon pra=gma (chi,499)
*xrh=sis (chi,500)
*xrh=sqai (chi,501)
*xrh/sqwn (chi,502)
*xrhsmodotw= (chi,503)
*xrhsmo/s (chi,504)
*xrhsmo/s (chi,505)
*xrhsmw|dei=n (chi,506)
*xrhsmw/|dhma (chi,507)
*xrhsta/ (chi,508)
*xrh=stai (chi,509)
*xrh=stai (chi,510)
*xrh/sthn (chi,511)
*xrhsth/ria (chi,512)
*xristh/ria (chi,512)
*xrhsth/rion (chi,513)
*xrhsto/n (chi,514)
*xrhsto/s (chi,515)
*xrhstourgi/a (chi,516)
*xrhstw=s (chi,517)
*xri/mptetai (chi,518)
*xri/omai (chi,519)
*xri/sasqai (chi,520)
*xri=sis (chi,521)
*xri=sma (chi,522)
*xristh/ria (chi,522)
*xristianoi/ (chi,523)
*xristi/na (chi,524)
*xristo/dwros (chi,525)
*xristo/dwros (chi,526)
*xristo/s (chi,527)
*xro/a (chi,528)
*xroi\+ dh=la (chi,529)
*xro/nos ga\r eu)marh\s qeo/s (chi,534)
*xro/nou po/da (chi,535)
*xroo/s (chi,536)
*xrw/|zw (chi,537)
*xrw=ma (chi,538)
*xrw=ma (chi,539)
*xrw=mai (chi,540)
*xrwme/nw| (chi,541)
*xrw=mis (chi,542)
*xrw=san (chi,547)
*xrwsqh=nai (chi,548)
*xrwsth/r (chi,549)
*xrwti/ (chi,550)
*xrwti/zetai (chi,551)
*xroia/ (chi,552)
*xrusa= (chi,553)
*xrusa/mpukas (chi,554)
*xrusa/nqios (chi,555)
*xrusa/oron (chi,556)
*xrusaugou=nta (chi,557)
*xru/seos (chi,558)
*xru/seios xei/r (chi,559)
*xrushi/+s (chi,561)
*xrushla/katos (chi,562)
*xrush/nios (chi,563)
*xrush=n seirh/n (chi,564)
*xrusi/dion (chi,565)
*xrusi/zw (chi,566)
*xrusi/ppeioi maqhtai/ (chi,567)
*xru/sippos (chi,568)
*xru/sippos (chi,569)
*xrusi/s (chi,570)
*xrusi/ths (chi,571)
*xruso/gewn (chi,572)
*xruso/gonos (chi,573)
*xrusodai/dalton (chi,575)
*xrusoeyhtei=on (chi,576)
*xrusomallw/ (chi,577)
*xrusomanw= (chi,578)
*xruso/polis (chi,579)
*xruso/rrapis (chi,580)
*xrusoto/reuta (chi,583)
*xrusou=n de/ras (chi,584)
*xrusoxa/linon (chi,585)
*xrusoxoei=on (chi,586)
*xrusoxoei=on (chi,587)
*xrusw=| katapa/ttwn h(ma=s ou) ginw/skeis (chi,588)
*xoini/kaion (chi,589)
*xoi/nikes (chi,590)
*xoi/nikes (chi,591)
*xoira/des (chi,592)
*xoiri/lh (chi,593)
*xoiri/los (chi,594)
*xoiri/los (chi,595)
*xoiri=nai (chi,596)
*xoiri/wn musthrikw=n (chi,597)
*xoirogru/llios (chi,598)
*xoiro/qliy (chi,599)
*xoirokomei=on (chi,600)
*xoi=ros (chi,601)
*xudai=os (chi,602)
*xu/dhn (chi,603)
*xulw=| (chi,604)
*xu=ma. *xumo/s (chi,605)
*xuth/ (chi,606)
*xu/tla (chi,607)
*xutlw/sainto (chi,608)
*xuto/n (chi,609)
*xu/tran poiki/llein (chi,610)
*xu/tran tre/fein (chi,611)
*xu/trason (chi,612)
*xu/trais i(drute/on (chi,613)
*xu/trais lhma=n kai\ koloku/ntais (chi,614)
*xutre/a (chi,615)
*xutreu/s (chi,616)
*xutreou=n (chi,617)
*xutrei=on (chi,618)
*xutri/nda (chi,619)
*xu/tron (chi,620)
*xutro/pous (chi,621)
*xu/troi (chi,622)
*xu/troi (chi,623)